GRF GRF GRF
КАТЕДРА ПРЕДМЕТИ

ОСНОВЕ ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: в. проф. др Зорана Науновић
в. проф. др Ненад Јаћимовић
асистенти: доц. др Дамјан Иветић
Милош Р Милашиновић
статус предмета: обавезни
семестар: 2
шифра: Б201ЕИ
ЕСПБ: 4
условни предмети: Механика флуида
Хидраулика 1

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Студентима је доступан сајт предмета са материјалом са предавања и објашњеним поступком за решавање задатака на вежбама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
40 0 0 60 0

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним принципима заштите животне средине.

Исход предмета

Оспособљеност студената за спознавање проблема и значаја заштите животне средине са инжењерског аспекта.

Садржај предмета

Уводно предавање. Упознавање са организацијом наставе, условима и начином полагања испита. Основни принципи еколошког инжењерства, одрживо пројектовање. Планета Земља - глобални еколошки проблеми, глобални и локални биланси масе (материје/материјала) и енергије. Минерали, метали, фосилна горива, CO2, вода за пиће, обрадиво земљиште, трендови промене одређених показатеља стања животне средине. Еколошки отисак. Кружење воде – основе хидрологије и „урбано“ кружење воде. Загађење воде и водни ресурси. Проблеми заштите изворишта подземних вода. „Плава“ и „зелена“ вода. Технологија припрема воде за пиће. Системи за пречишћавање отпадних вода. Рециклажа воде у домаћинствима, пољопривреди и индустрији. Аерозагађење и системи за пречишћавање ваздуха. Енергетски ресурси. Обновљиви и необновљиви извори, енергетска ефикасност. Управљање комуналним чврстим отпадом: прикупљање, сортирање, рециклажа. Депоније комуналног чврстог отпада. Бука, утицај на човеково здравље, извори буке и заштита од буке.
Законска регулатива у области заштите животне средине. Национална регулатива и директиве ЕУ. Примери Студија утицаја на животну средину.

Литература

1. Јовановић, С. (1990) Хидрологија, погл. 2, Техничар 6, Београд

2. Јовановић, С. (1987) Примена метода математичке статистике у хидрологији, Грађ. фак., Београд

3. Јовановић, С. и Радић, З.М. (1991)Задаци из хидрологије, Научна књига, Београд