GRF GRF GRF
О КАТЕДРИ ШТА МИ РАДИМО

ШТА МИ РАДИМО

Катедрa организује наставу, научна истраживања и пружа консултантске услуге у области грађевинске хидротехнике и еколошког инжењерства. У основне делатности спадају истраживања, лабораторијска и теренска мерења, моделирање, пројектовање, изградња и одржавање хидротехничких система и објеката, као и процена њиховог утицаја на животну средину. На Катедри се изучавају следеће области:
- фундаменталне области - механика флуида, хидраулика и хидрологија (струјања нестишљивих флуида, примена нумеричких модела, инжењерске хидролошке анализе, примена метода математичке статистике у хидролошким прорачунима)
- снабдевање водом насеља и индустрије (развој изворишта, изградња водоводних система и постројења за припрему воде за пиће, оптимално управљање системима)
- уређење водотока (стабилизација корита, одбрана од поплава, пловни путеви и пристаништа)
- хидроенергетско коришћење вода (пројектовање прибранских и деривационих хидроелектрана, водостана, тунела и цевовода)
- хидротехнички објекти и грађевине (бране са евакуационим органима, опточни тунели, водозахвати, акумулације итд.)
- хидротехничке мелиорације – наводњавање и одводњавање (пројектовање црпних станица, система за заливање, дренажа, канала итд.)
- пречишћавање и заштита вода (третман отпадних вода, контрола испуста загађивача, каналисање насеља и индустрије)
- инжењерска и физичка лимнологија (мерење и моделирање сезонских промена показатеља квалитета воде и трофичности језера и вештачких акумулација)
- мерење, моделирање и третман кишног отицаја (процена просторне и временске расподеле количина и квалитета вода које отичу са урбаних сливова, пројектовање мера за повећање времена концентрације слива и биофилтера за уклањање микрополутаната)
- хидролошко моделирање (процеси формирања отицаја са слива, формирање и примена хидролошких модела за решавање различитих проблема у хидротехници и водопривреди)
- мерења у хидротехници (мерења хидрауличких и хидролошких величина у лабораторијским и теренским условима)
- управљање хидротехничком инфрастурктуром (традиционалне и напредне методе управљања хидротехничком инфраструктуром, примена ГИС алата, савремени поступци из хидротехничке праксе у свету)
- еколошко инжењерство (процена утицаја хидротехничких радова и објеката на животну средину, управљање чврстим отпадом, ремедијација депонија, јаловишта, језера итд.)
- хидроинформатика и оптимизација водопривредних система (пројектовање хидроинформационих база података и модела за оптимално управљање великим водопривредним системима и дистрибутивним мрежама)