GRF GRF GRF
О НАМА
О Институту

Институт за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство представља наставну базу Катедре за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађевинског факултета у Београду, за извођење практичне и екперименталне наставе, пре свега за потребе мастер, специјалистичких и докоторских студија. Кроз сарадњу са привредом, Институт има и важну функцију имплементације научних сазнања и достигнућа у привреди републике Србије и земаља региона.

Институт промовише актуелне истраживачке активности везане за управљање водама, хидроинформатику, процену утицаја хидротехничких и других објеката на животну средину, заштиту животне средине, хидраулику површинских и подземних вода, управљање речним сливовима, хидрологију, наводњавање и одводњавање пољопривредних површина, хидротехничке објекте, хидроенергију, водоснабдевање и системе за одвођење отпадних вода, квалитет воде, управљање чврстим отпадом, и др.

Сарадња са страним универзитетима и међународним институцијама практикује се већ годинама кроз заједничко учешће у истраживању и индустријским пројектима и размени студената и предавача. Наши партнери су are UNESCO (IHP UNESCO) и УН организације (UNEP, UNDP, UNIDO), стручне институције (IAHR, IAWPRC, IAHS), Светска метеоролошка организација (WMO), владине институције и невладине организације, универзитети и истраживачке институције (University of Exeter, Kyoto University , Imperial College London, Monash Univeristy - Melbourne, University of Innsbruck, и многи други). Сарадња са IHP UNESCO програмом је побољшана од оснивања Националног комитета Србије за IHP UNESCO у 2010. години.

irtcud

Конститутивни део Института је Међународни Истраживачко-образовни центар за урбано одводњавање (International Research and Training Centre for Urban Drainage - IRTCUD), основан 1987. године под покровитељством UNESCO-а. Ради се о јединици међународне мреже регионалних центара за обуку, који се састоје од центара за хладне климе у Трондхајму, Норвешка, тропске климе у Порто Алегреу, Бразил, и регионалног центра за управљање водом у урбаним срединама у Техерану, Иран. Такође, Институт координира мрежу за управљање водним ресурсима у урбаним срединама у југоисточној Европи (SEE) . Главно поље активности IRTCUD мреже је развој и имплементација напредних методологија за интегрисано управљање водама, укључујући атмосферске и отпадне воде у урбаним и руралним системима, као и њихова интеракција са другим водопривредним системима.

Наша сарадња са другим Универзитетима је имплементирана кроз:

educate

Међународни E-learning постдипломски специјалистички курс из области водопривреде и запштите животне средине, који се спроводи са нашим партнерима из Грчке, Словеније и Румуније (National Technical University of Athens, University of Ljubljana и Technical University of Civil Engineering Bucharest).

UNESCO Chair in Water for Ecologically Sustainable Development – је фокусиран на остваривање Миленијумских развојних циљева и промовисање образовања и сарадње са намером повећања способности и капацитета професионалаца у области управљања водним ресурсима, као и институционални развој.

Институт се интензивно бави научним истраживањима који се заснивају на теренским и лабораторијским мерењима, као и обрадом прикупљених података. Институт за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство поседује четири лабораторије:

  • Лабораторија за санитарно инжењерство;
  • Хидрауличка лабораторија;
  • Лабораторија за хидрометрију и хидрологију;
  • Лабораторија за речну хидраулику.
SpektAnaliz
SpektAnaliz
educate
educate

Приликом реализације научних истраживања и привредних пројеката, политика Института је првенствено развој оригиналних софтверских и других техничких решења. Најбољи пример за то је комерцијални софтверски пакет 3DNet, који је у потпуности развијен на Институту за хидротехнику и водно еколошко инжењерство. Ради се о пакету који се широко примењујуе у хидротехничкој пракси Србије, али и шире. На пример, користи се за израду докторских дисертација и истраживачких пројеката на Универзитетима у Ексетеру (University of Exeter), Лондону (Imperial College) и Абердину (University of Aberdeen).

3DNet

3DNet System

  • software for design and management of water
  • water supply networks
  • sewerage networks
  • irrigation/drainage canals

Сарадња са привредом и имплементација резултата истраживања представља важан део делатности Института. У тим смислу, успешно сарађујемо са нашим реномираним институтуцијама приликом израде пројектне документације из области хидротенике.

educate

Брана "Бузина", у Алжиру: Институт за хидротехнику и водно–еколошко инжењерство је дао решење за прелив, степенасти брзоток и слапиште, и учествовао у хидрауличким моделским испитивањима која су обављена у Хидрауличкој лабораторији Завода за Хидраулику Института за водопривреду „Јарослав Черни“.