GRF GRF GRF

МЕХАНИКА ФЛУИДА

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: Душан М Продановић
Ања Б Ранђеловић
асистенти: Дамјан М Иветић
Милош Р Милашиновић
Роберт Д Љубичић
статус предмета: обавезни
семестар: 3
шифра: b2o2mf
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања на табли и уз помоћ презентационе технологије.
Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти самостално раде рачунске задатке који се оцењују. Студентима је доступан сајт предмета са материјалом са предавања и објашњеним поступком за решавање задатака на вежбама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 20 34 36 10

Циљ предмета

Упознавање студената са основним принципима механике флуида: хидростатике и силе флуида у мировању на контуру, устаљеног кретања флуида у цевима и отвореним токовима, као и са силама отпора услед кретања флуида.

Исход предмета

Оспособљеност студената за одређивање сила услед деловања флуида у мировању и кретању на објекте као и димензионисање система под притисиком (водоводних мрежа)

Садржај предмета

Увод. Хидростатика – одређивање распореда притисака у флуиду. Хоризонтална и вертикална сила на чврсту контуру. Течење нестишљивих флуида – основне једначине, губици енергије, хидрауличке машине. Димензионална анализа и модели. Режими течења у цеви. Хидродинамички отпори – отпори трења и отпори облика. Увод у отворене токове. Увод у хидродинамику.
Вежбе:Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања и лабораторијских вежби

Литература

Д. Продановић: Механика флуида за студенте Грађевинског факултета, 2007.

Г. Хајдин: Механика флуида, Грађевински факултет, пето издање, 2002.

Г. Хајдин: Механика флуида II Увођење у хидраулику, Грађевински факултет, 2002.

Ч. Максимович, А. Стојимирович, С. Ђорђевић, Д. Продановић, А. Томановић: Збирка задатака из механике флуида, Грађевински факултет, 2002

Н. Бранисављевић: Интерактивни тестови, доступно на WEB-у

Н. Бранисављевић: Решени задаци, доступно на WEB-у