GRF GRF GRF

Хидраулика 1

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: доц. др Будо Р Зиндовић
асистенти: доц. др Роберт Д Љубичић
доц. др Ања Б Ранђеловић
доц. др Милош Р Милашиновић
статус предмета: обавезни
семестар: 5
шифра: Б2О2Х1
ЕСПБ: 7
условни предмети: Механика флуида [Б2О2МФ]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама. Студентима је доступан сајт предмета са материјалом са предавања и објашњеним поступком за решавање задатака на вежбама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

тестови усмени писмени
30 35 35

Циљ предмета

Упознавање основних принципа и закона хидраулике. Упознавања са мерењима, мерном техником и обрадом резултата кроз лабораторијска вежбања.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталну израду хидруличких прорачуна и анализа, које су потебне за за планирање и пројектовање хидротехничких објеката и водопривредних система.

Садржај предмета

Основни хидраулички појмови. Кретање флуида огрниченог чврстом границом. Отпори при струјању у цевима. Локални губици енергије. Хидрауличке машине. Кавитација. Струјање у отвореним токовима. Једнолико струјање. Благо неједнолико струјање. Струјање око кратких хидрауличких објеката. Струјање воде у порозној средини. Дарсијев закон. Потенцијално струјање. Струјање кроз насуте бране. Суфозија и флуидизација.
Вежбе: Елаборат састављен од 8 рачунских вежби које прате предавања и лабораторијских вежби.

Литература

Батинић, Б., Хидраулика, Грађевински факултет, Београд, 1994.

Хајдин, Г., Механика флуида, књига II, Увођење у хидраулику, Грађевински факултет, Београд, 2002.

Батинић, Б., Радојковић, М., Стационарно струјање у отвореним токовима призматичног пресека, Грађевински факултет, Београд, 1999.

Капор, Р., Хидраулика, треће измењено и допуњено издање, Грађевински факултет, Београд, 2015.