GRF GRF GRF

Нумеричке методе у хидротехници

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Будо Р Зиндовић
Никола М Росић
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 2
шифра: М2Х1HM
ЕСПБ: 5
условни предмети: Хидраулика 1 [Б1Х3Х1]
Хидраулика 2 [Б1Х3Х2]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примеримаили реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
40 20 40 40 0

Циљ предмета

Упознавање са нумеричким методама које се користе у хидротехници.

Исход предмета

Оспособљеност студената за примену нумеричких метода и коришћење готових софтверских решења за решавање практичних проблема у хидротехници.

Садржај предмета

Извори грешака при нумеричком решавању проблема. Интерполација и апроксимација. Израчунавање вредности интеграла. Нумеричко диференцирање. Решавање нелинеарне једначине.Решавање система линеарних једначина. Решавање система нелинеарних једначина. Решавање обичних диференцијалних једначина. Решавање система обичних диференцијалних једначина. Решавање парцијалних диференцијалних једначина.
Вежбе: Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

М. Радојковић, Н. Клем, Примена рачунара у хидраулици (Computer applications in hydraulics), , Грађевинска књига, Београд, 1988.