GRF GRF GRF

Хидраулика 2

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: Ненад М Јаћимовић
Будо Р Зиндовић
Ања Б Ранђеловић
Роберт Д Љубичић
Милош Р Милашиновић
асистенти:
статус предмета: обавезни
семестар: 5
шифра: Б2Х3Х2
ЕСПБ: 7
условни предмети: Хидраулика 1 [Б1Х3Х1]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примеримаили реалним примерима из праксе. Студентима је доступан сајт предмета са књигама и збирком задатака. Вежбе су самосталне.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
30 15 50 30 5

Циљ предмета

Напредни курс из хидраулике: Упознавање студената са проблемима неустаљеног течења воде у цевима, отвореним токовима и у порозној средини и транспорта загађујуће материје, и математичком моделирању тих случајева.

Исход предмета

Оспособљеност студената да самостално решавају основне задатке из течењау цевима и отвореним токовима.

Садржај предмета

Увод – математички и нумерички модели
Устаљено течење у цевимаСистеми једначина, посебни елементи цевних мрежа, континуална симулација течења у цевним мрежамаТранспортни процеси у цевима, моделирање показатеља квалитетаматематички модели крутог удара, осцилације течности у цевима и спојеним резервоарима. Водостани, типови, основни принципи пројектовања, нумерички модели крутог удара. Хидраулички удар, основне једначине, метода карактеристика, основни гранични услови. Заштита од хидрауличког удара: водостани, ваздушне коморе, ваздушни вентили, растеретни вентили. Регулационе карактеристике затварача, прелазни режими изазвани пумпама. Опште о неустаљеном течењу у отвореним токовима. Хидраулички скок – стабилни и покретни. Сен-Венанове једначине: једначина одржања масе, једначина одржања количине кретања-динамичка једначина, могућа поједностављења. Кинаматички талас, метода Канж-Маскингам, модел дифузионог таласа. Метода карактеристика, почетни и гранични услови (уставе, преливи, прагови). Модел динамичког таласа. Експлицитне методе. Метода раздвајања оператора. –. Прајсманова метода. Примене у симулацијама течења у системима канала. На вежбањима, која прате предавања, студенти самостално раде задатке уз објашњење асистента.

Литература

1. Марко Иветић, 1996, Рачунска хидраулика – Течење у цевима, ГФ, Београд

2. Марко Иветић, 2000, Рачунска хидраулика – Отворени токови, ГФ Бгд. (pdf)

3. М.Иветић, Д.Покрајац, Б.Трајковић, Н. Јаћимовић, Н. Стефановић, 2001, Збирка задатака из рачунске хидраулике, ГФ Бгд. (pdf)