GRF GRF GRF

Заштита од поплава

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Ненад М Јаћимовић
Ања Б Ранђеловић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГРД23П
ЕСПБ: 8.5
условни предмети: Механика флуида - напредни курс [ГРД1МФ]
Нумеричке методе у хидротехници-напредни курс [ГРД1НХ]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Предавања, обрада задатих тема (чија је израда заснована на датој литератури и на претрази релевантних интернет сајтова), практичне вежбе у коришћењу софтверских алата.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 100 0 0 0

Циљ предмета

Предмет пружа савремена сазнања из области одрживе заштите од великих вода и разним инвестиционим и неинвестиционим мерама управљања поплавама. Упознаје полазнике курса са хидролошким и хидрауличким методама анализе настанка и просторања поплава, као и са савременим приступом картирања плавних подручја, штета и ризика. У оквиру предмета је предвиђено и стицање искуства у коришћењу савремених софтверских алата за моделирање природних процеса везаних за појаву великих вода, као и за предузимања одређених мера заштите од штетног дејства поплава по становништво, материјална добра и животну средину.

Исход предмета

Примена стечених знања у изради докторске дисертације.

Садржај предмета

УВОД. Перспективе заштите од великих вода на глобалном и европском нивоу. Типологија поплава. Фактори који утичу на поплаве. ХИДРОЛОГИЈА ПОПЛАВА. Подаци на нивоу слива и реке. Ризик од појаве великих вода. ХИДРОДИНАМИКА ПОПЛАВА. Математички модели линијског и раванског неустаљеног течења у кориту за велику воду. Моделирање утицаја вегетације. Модел простирања поплавног таласа у урбаним срединама. Нумеричко моделирање поплава. Размена и стандардизација података заснована на GIS-у. Софверски алати. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОПЛАВА. Методе оцене ризика. Картирање штета и ризика. МЕТОДЕ ЗАШТИТЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА И УПРАВЉАЊА ПОПЛАВАМА. Конвенционалне инвестиционе мере - објекти и схеме управљања поплавама. Еколошки аскпекти поплава. Неинвестиционе мере заштите од великих вода. Одрживост система заштите од великих вода. Савремени интегрални приступ у сфери планирања, политике осигурања и односа са јавношћу.

Литература

1. Advances in Urban Flood Management, ed. Ashley et al., Taylor & Francis, London, 2007.
2. Apel, et al. Flood Risk Assessment and Associated Uncertainty, Natural Hazards and Earth System Sciences, 2004,
3. Cunge, Holly, Verwey, Practical Aspects of Computational Hydraulics, Pitman, 1980,
4. Bedient, Huber, Hydrology and Floodplain Analysis, Addison-Wesley, 1988,
5. Guidelines on Sustainable flood prevention - Best practices on Flood Prevention, Protection and Mitigation, UN/ECE, 2002,
6. Engineering and Design Risk Based Analysis for Flood Damage Reduction Studies, USACOE, EM 1110-2-1619, 1996.,
7. Burrough, McDonnell, Principi Geografskih Informacionih Sistema (prevod), Gradjevinski fakultet, Beograd, 2006.,
8. U.S.Army Corps of Engineers, HEC-RAS - River Analysis System, 2002;
9. Jarvela, J., (2002), Determination of flow resistance of vegetated channel banks and floodplains, Proc. 1st Int. Conference on Fluvial Hydraulics – River Flow 2004, Louvai-la-Neuve, 1: 311–318.;
10. Sellin, R.H.J., Beesten, D.P. van (2002), Berm vegetation and its effect on flow resistance in a two-stage river chanel: an analysis of field data, Proc. 1st Int. Conference on Fluvial Hydraulics – River Flow 2004, Louvai-la-Neuve, 1: 319–327.