GRF GRF GRF

Механика флуида - напредни курс

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Душан М Продановић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГРД1МФ
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
50 0 0 50 0

Циљ предмета

Савладавање основних једначина одржања у ламинарном и турбулентном струјању нестишљивих флуида.

Исход предмета

Оспособљеност студената за наставак самосталног рада на изучавању сложених проблема Механике флуида, струјању нестишљивих флуида.

Садржај предмета

Основни појмови и њихове дефиниције: Трајекторија, Материјални извод, Струјница, Емисиона линија. Протицање запремине, масе, количине кретања и енергије. Брзине деформација: брзина дилатације, запреминска дилатација и брзина клизања. Напони. Површинске силе. Рад површинксих сила. Запреминске силе. Основне једначине одржања. Основна једначина одржања масе (интегрална и диференцијална). Основна једначина одржања количине кретања (интегрална и диференцијална, инерцијална сила). Основна једначина одржања укупне енергије и механичке енергије. Везе између напона и деформација: Navier-Stokes-ове једначине. О турбуленцији. Ламинарно и турбулентно струјање. Осредњавање величина у турбулентном струјању. Reynolds-ова једначина. Модели турбуленције.

Литература

Д. Продановић (2007): Механика флуида за студенте Грађевинског факултета. Георгије Хајдин (2002): Механика флуида, књига прва, основе. Грађевински факултет Београд.

Георгије Хајдин (2002): Механика флуида, књига друга, увођење у хидраулику. Грађевински факултет Београд.

Knudsen, J.G. i D.L. Katz (1958): Fluid Dynamics and Heat Transfer. McGraw-Hill.

Liggett, J.A. (1994): FluidMechanics. McGraw-Hill; Munson, B.R., D.F. Young i T.H.

Okiishi (2006): Fundamentals of Fluid Mechanics, peto izdanje, John Wiley and Sons.