GRF GRF GRF

Технологије пречишћавања отпадних вода

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Јован Ж Деспотовић
Бранислава М Лекић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 3
шифра: ГРД2OП
ЕСПБ: 8.5
условни предмети: Квалитет вода - напредни курс [ГРД1КВ]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Коришћење лиценцираног академског софтвера за моделирање процеса пречишћавања отпадних вода.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 30 40 0 30

Циљ предмета

Упознавање са принципима и методама анализе процеса и поступака за пречишћавање отпадних вода коришћењем лабораторијских и пилот испитивања и математичког моделирања.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самостални истраживачки рад у области пречишћавања отпадних вода.

Садржај предмета

Јединичне операције: физичке (мешање, таложење, флотација, пренос гасова), хемијске (хемијска преципитација, дезинфекција), биолошке (аеробни процеси, анаеробни процеси, биолошко уклањање нутријената). Лабораторијска и пилот испитавања. Математичко моделирање процеса пречишћавања: формирање модела, калибрација и верификација модела.

Литература

Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б.: Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

Metcalf & Eddy: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, Third Edition, McGraw-Hill Inc., 1991

Metcalf & Eddy: Solutions manual - Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, Third Edition, McGraw-Hill Inc., 1992

T.Keinath, M.Wanielista (ed.): Mathematical Modeling for Water Pollution Control Processes, Ann Arbor Science Publisher inc., 1975

T.Reynolds, P.Richards: Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, Second Edition, PWS Publishing Company, 1996