GRF GRF GRF

Квалитет вода - напредни курс

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Владана Н Рајаковић-Огњановић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 2
шифра: ГРД1КВ
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Предавања, рачунски примери, експериментални рад.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 50 20 30 0

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти изуче концепт и методологију анализе, контроле и праћења квалитета воде. Квалитет воде се процењује у складу са еколошким принципима, а на основу анализе физичко-хемијских, биолошких, микробиолошких и радиолошких параметара воде. На конкретном примеру студенти проучавају квалитет воде, врше анализу изабраних параметара квалитета применом расположивих осетљивих и селективних спектроскопских и хроматографских метода.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самостални истраживачки рад у области квалитета воде.

Садржај предмета

Студенти изучавају концепт и методологију квалитета воде која следи еколошке принципе и анализу кључних параметара (неорганских, органских, биолошких, бактериолошких и радиолошких). Посебно се изучавају савремене, инструменталне методе за анализу квалиета воде у циљу сагледавања равнотежних процеса у води. Студент ради семинарски рад анализе квалитета површинске воде, резултате презентује у писменој (семинарски рад) и усменој (ППТ) форми.

Литература

1. C.N. Sawyer, P.L. McCarthy, G.F.Parkin, Chemistry for Environmental Engineering, 4th edn. McGraw Hill, 1994.

2. G. Kiely, Environmental Engineering, John Wiley and Sons, Inc., McGraw Hill, 1997.

3. Vidić R., Hemija vode, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.

4. W. Stumm, J.J. Morgan, Aquatic Chemistry, Wiley-Interscience, John Wiley&Sons Inc. 1970.