GRF GRF GRF

Регулација река

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Дејана М Ђорђевић
Никола М Росић
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 8
шифра: Б1Х4ПП
ЕСПБ: 7
условни предмети: Хидраулика 2 [Б1Х3Х2]
Хидрологија [Б1Х2Х]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе.Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти самостално раде индивидуалне задатке уз консултацију са предметним наставником. Елаборат са резултатима 12 рачунских и 3 лабораторијске вежбе које прате предавања предаје се и оверава на крају курса. За израду појединих вежби користи се лиценцирани софтвер. Студентима је доступан сајт предмета са материјалом са предавања и упутствима за коришћење софтвера који се користи за израду појединих вежби.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 50 20 30 0

Циљ предмета

Упознавање принципа уређења водотока и овладавање методама пројектовања регулационих радова и регулационих грађевина.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталну израду студија уређења водотока и пројектовање регулационих грађевина.

Садржај предмета

Увод у речну геоморфологију . Елементи теорије граничног слоја. Отпори трења у природним водотоци-ма. Методе прорачуна неустаљеног и устаљеног течења у природним водотоцима. Секундарна струја-ња. Порекло и физичка својства речног наноса. Услови покретања речног наноса. Транспортни капаци-тет водотока за вучени нанос. Мерење вученог наноса. Речни ток као двофазни флуид. Суспендовани нанос. Распоред концентрације. Транспортни капацитет водотока за суспендовани и укупни нанос. Ме-рење суспендованог наноса. Општа и локална деформација речног корита. Речна морфологија. Физички модели. Радови на уређену водотока: мотиви, подлоге, регулациони елементи, трасирање регулисаног корита. Регулационе грађевине: типови, положај, конструктивни елементи, начин извођења. Пасивна и активна одбрана од поплава. Савремени трендови уређења водотока. Пројектна документација.

Литература

М. Јовановић, „Регулација река“, Грађевински факултет – Београд, 2002, 2008.

М. Јовановић, Материјал са предавања у електронском облику

Д. Ђорђевић, Упутства за коришћење софтвера