GRF GRF GRF

Пловни путеви и пристаништа

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Дејана М Ђорђевић
Никола М Росић
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 1
шифра: М1Х1ПП
ЕСПБ: 5
условни предмети: Регулација река [Б1Х4РР]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примеримаили реалним примерима из праксе.Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти самостално раде индивидуалне задатке у терминалској учионициРачунског центра. Елаборат састављен од једног задатка и 2 идејна решења предаје се и оверава на крују курса. Студентима је са интернет сајта предмета доступан материјал са предавања и објашњеним поступком за решавање задатака на вежбама. У оквиру овог предмета обавезан је обилазак хидрочвора "Панчево", као вид очигледне наставе.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 50 20 30 0

Циљ предмета

Упознавање са пловном инфраструктуром. Овладавање принципима уређења река за потребе пло-видбе и пројектовања пловних канала. Стицање знања из области хидраулике објеката пловне инфра-структуре и хидротехничкогпројектовања пристаништа на унутрашњим пловним путевима. Упознавање са методама оптимизације капацитета пристаништа заснованим на оцени вероватноће стања система.

Исход предмета

Оспособљеност студената за пројектвање пловних канала, бродских преводница и речних пристаништа у хидротехничком домену.

Садржај предмета

Карактеристике саобраћаја на унутрашњим пловним путевима. Класификација пловних путева. Димен-зионисање и трасирање пловних канала. Отпор брода. Оптималне димензије пловног канала. Бродске преводнице. Подела. Димензионисање коморе. Хидрауличики системи пуњења/пражњења. Хидраулика преводница са чеоним и подеоним системима пуњења/пражњења. Конструктивне карактеристике преводница. Хидромеханичка опрема преводница. Пропусна моћ бродске преводнице. Карактeристике природних водотока са становишта пловидбе. Уређење река за потребе пловидбе (рекгулационе грађевине, каналисање, измена режима). Одржавање и обележавање унутрашњих пловних путева. Пристаништа на унутрашњим пловним путевима. Димензионисање акваторије и територије пристаништа. Одређивање дужине оперативне обале. Одређивање пристанишних капацитета применом метода масовног опслуживања и критеријума поузданости рада система.

Литература

М.Јовановић: Предавања у електронском облику

М.Јовановић, Д. Коматина, Д. Ђорђевић: Упутство за израду елабората са решеним примерима

Д. Мушкатировић, „Унутрашњи пловни путеви и пристаништа“, Саобраћајни факултет- Београд, 1993.