GRF GRF GRF

Одржавање и управљање системима комуналне инфраструктуре

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Немања П Бранисављевић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 8
шифра: ГХА4ОУ
ЕСПБ: 5
условни предмети: Комунална хидротехника 1 [Б1Х3КХ]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примеримаи реалним примерима из праксе. Омогућено даљинско учење помоћу веб презентација, онлајн модела, итд. Практична настава у оквиру обиласка комуналног предузећа. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 40 0 50 10

Циљ предмета

Упознавање студената са традиционалним и напредним поступцима одржавања и управљања комуналним инфраструктурним системима (са акцентом на водоводне и канализационе системе).

Исход предмета

Оспособљеност студената за примену савладаних метода у пословима одржавања и управљања комуналном инфраструктуром.

Садржај предмета

Предавања:
Формирање инвентара инфраструктурних средстава комуналног система са фокусом на географске информативне системе (ГИС); Одређивање преосталог радног века инфраструктурног; Рангирање инфраструктурних средстава на основу више критеријума – старости, критичности/редудантности, губитака у систему; Вишекритеријумско рангирање уз помоћ аутоматских метода за компромисно рангирање – ВИКОР; Израчунавање годишње резерве комуналног предузећа; Одређивање буџета комуналног предузећа који укључује и обавезну годишњу резерву; Евалуација пројеката свођењем цене пројеката на нето садашњу вредност; Финансирање непрофитних комуналних предузећа корекцијом цене воде и тарифирањем;
Вежбе:
Елаборат састављен од рачунских вежби и написаних техничких извештаја.

Литература

ISO 55000 Standardi, ISO. 23 January 2014.

http://water.epa.gov/infrastructure/sustain/index.cfm

Rossman L. A.: "EPANET 2 Users Manual", 2000

"Сaврeмeнo oдржaвaњe oбjekaтa i oпрeмe вoдoвoдa и kaнaлизaциje", 2010, УTВСИ, Бeoгрaд