GRF GRF GRF

Комунална хидротехника 1

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: Александар Р Ђукић
Бранислава М Лекић
Бранислав Б Бабић
Огњен Р Говедарица
асистенти:
статус предмета: обавезни
семестар: 6
шифра: Б1Х3КХ
ЕСПБ: 7
условни предмети: Квалитет водa [Б1Х3КВ]
Хидраулика 1 [Б1Х3Х1]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним, рачунским примеримаили конкретним пројектима. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
20 30 25 25 0

Циљ предмета

Упознавање са принципима пројектовања и изградње објеката водоводних система. Упознавање са принципима пројектовања и изградње објеката постројења за припрему воде за пиће.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталну примену теоријских знања за планирање, пројектовање и изградњу објеката водоснабдевања и припреме воде за пиће.

Садржај предмета

Теоријска настава
Снабдевање водом као водопривредна грана. Потрошња воде. Типови водоводне мреже и система за снабдевања водом. Водоводне инсталације у зградама. Црпке и њихово коришћење у водоводима за захватање из изворишта и за потискивање у мрежу. Црпне станице.Станице за смањење притиска. Резервоари: улога, димензионисање, опрема. Хидраулички и економски прорачун водоводне мреже једног насеља и регионалног водовода. Математички модели водоводних система. Избор изворишта воде. Захватање и коришћење метеорске воде, површинске воде и подземне воде. Конструкције захватних грађевина. Заштита изворишта воде за пиће. Приказивање водоводног система у пројектима. Материјал за грађење водоводне мреже, примена и избор. Извођење, пуштање у погон и одржавање објеката водовода. Квалитет воде за пиће – санитарни, естетски и технички аспект. Избор поступка припреме воде за пиће. Захватање узорака за анализу. Преглед појединачних поступака за припрему воде за пиће. Постројње за припрему воде за пиће: објекти постројења, функционално и хидрауличко димензионисање објеката, отпадне воде са постројења, пратећи објекти и уређаји постројења, диспозиција постројења, хидраулички прорачуни и хидруалички профил. Мерења, регулација и управљање водоводним системима. Снабдевање водом у ванредним условима.
Вежбе: Израда елабората – пројекта целокупног система за снабдевање водом једог насеља: извориште воде, припрема воде за пиће, дистрибутивна мрежа и резервоар.

Литература

Милојевић, М. Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2003.

Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б. Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Јовановић Б. Комунална хидротехника – Примери из теорије и праксе, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2001.