GRF GRF GRF

Наводњавање

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Милош П Станић
Жељко А Василић
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 7
шифра: Б1Х4ХБ
ЕСПБ: 4
условни предмети: Инжењерска хидрологија [Б1Х3ИХ]
Хидраулика 1 [Б1Х3Х1]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања на табли и уз помоћ презентационе технологије. Практична настава се изводи аудиторно кроз објашњење појединих методских јединица (делова елабората) и кроз самосталан рад студената на изради добијеног задатка (елабората) уз консултацију са наставником.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
40 20 20 20 0

Циљ предмета

Упознавање студената са основним типовима, карактеристикама и елементима система за наводњавање. Упознавање са методама прорачуна елемената система за наводњавање.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталну примену теоријских знања за планирање, пројектовање и изградњу објеката каналисања насеља.

Садржај предмета

Теоријска настава
Типови система за наводњавање. Елементи вертикалног водног биланса. Методе за прорачун евапотранспирације и вертикалне инфилтрације. Режим наводњавања, дефинисање појмова: хидромодул система, норма заливања, турнус и методе прорачуна. Модели дистрибуције воде у системима за наводњавање (ротациона и слободна дистрибуција воде) и критеријуми за димензионисање система. Метода заливања кишењем. Основни елементи система, критеријуми за избор прскача, хидраулички прорачун и димензионисање делова система за наводњавање кишењем. Метода заливања капањем. Основни елементи система, критеријуми за избор капљача, хидраулички прорачун и димензионисање система за наводњавање капањем. Критеријуми за димензионисање и хидраулички прорачун дистрибутивне мреже под притиском. Цеви, објекти и арматура у мрежама под притиском. Избор броја и типа пумпи и димензионисање црпне станице високог притиска и водоваздушне коморе или резервоара за регулацију рада пумпи. Економска анализа оправданоси изградње система.
Вежбе
У оквиру вежбања студенти раде идејно решење система за наводњавање. Анализа потребних количина воде и расположивости водног ресурса. Прорачун вертикалне инфилтрације земљишта. Избор типа прскача или капљача, хидраулички прорачун и димензионисање елемената система за испоруку воде на поршину терена. Решавање диспозиције система. Хидраулички прорачун и димензионисање дистрибутивне мреже. Студенти добијају индивидуални задатак ког самостално раде (елаборат). Израда два колоквијума.

Литература

1. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - елементи, Грађевински факултет, Београд, 2003.

2. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - наводњавање, Грађевински факултет, Београд, 2003.

3. Димитрије Авакумовић, Милош Станић: Хидротехничких мелиорација - збирка задатака, Грађевински факултет, Београд, 1995.