GRF GRF GRF

Комунална хидротехника 2

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Александар Р Ђукић
Бранислава М Лекић
Бранислав Б Бабић
Огњен Р Говедарица
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 7
шифра: Б1Х4КХ
ЕСПБ: 5
условни предмети: Комунална хидротехника 1 [Б1Х3КХ]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
20 30 25 25 0

Циљ предмета

Упознавање са принципима пројектовања и изградње објеката канализационих система.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталну примену теоријских знања за планирање, пројектовање и изградњу објеката каналисања насеља.

Садржај предмета

Каналисање насеља као водопривредна грана. Системи каналисања. Избор систама и природног одводника. Порекло и количине отпадних вода. Кућна канализација. Одвођење вода са улице. Место канала у попречном пресеку улице. Типови попречних пресека канала и њихова примена. Објекти у канализационој мрежи. Хидраулички прорачун објеката. Хидрауличко-хидролошки прорачуни канализационе мреже и објеката и математички модели течења у канализационој мрежи. Приказивање канализационих система у пројектима. Материјал за грађење канализационе мреже и објеката, примена и избор. Извођење, пуштање у погон и одржавање објеката канализације. Мерења, регулација и управљање системима.
Вежбе: Израда елабората – пројекта целокупног система за одвођење употребљених и атмосферских вода једног насеља.

Литература

Милојевић, М. Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2003.

Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б. Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Јовановић Б. Комунална хидротехника – Примери из теорије и праксе, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2001.