GRF GRF GRF

Хидротехника 2

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник:
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 6
шифра:
ЕСПБ: 2
условни предмети: Механика флуида [Б2О2МФ]
Хидротехника [Б2К2Х]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним, рачунским примеримаили конкретним пројектима.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
50 40 0 0 10

Циљ предмета

Упознавање са применом хидротехничких знања у пројектима објеката који су под утицајем воде у стању мировања и кретања, код коришћења вода, заштита од дејства воде у природним условима и на хидротехничким објектима, и заштите вода као ресурса.

Исход предмета

Оспособљеност студената за разумевање утицаја воде као оптерећења, статичког и динамичког, за примену у пројектима на грађевинским објектима.

Садржај предмета

Увод.
Концепти оптерећења воде која стоји и која тече – статичко и динамичко оптерећење. Хидраулички прорачуни у појединим објектима и системима, од интереса: водоснабдевање – захвати, цевоводи, резервоари, црпне станице, испусти; каналисање – ревизиона окна, сливници, преливи, канали, цевоводи, црпне станице, постројења, испусти, таложници, сепаратори; за заштиту од поплава – насипи, испусти, обалоутврде; наводњавање – испусти, црпне станице, пропусти, насипи; коришћење водних снага – захвати, канали, цевоводи, вентили, централе, испусти; мостови - стубови, испусти, канали, цеви; Акумулације / ретензије/ бране – слапишта, захвати, испусти, турбине, цевоводи, канали. Аспекти заштите од бујица, кишних вода и пречишћавања кишног отицаја код специфичних објеката (индустријских, инфраструктурних, аеродрома...), укључујући црпне станице, преливе, сепараторе, таложнике, филтерске објекте.
Стандарди и прописи за ову област грађевинарства (СРПС ЕУ)...
Елементи и садржај студија, планова, пројеката и планова управљања на сливном подручју.
Елементи и садржај студија утицаја на животну средину оваквих објеката
Примери из праксе
Семинарски рад

Литература

1. Хајдин, Г. (2002 ) Хидраулика, Грађевински факултет, Београд.

2. Капор, Р. (2011) Хидраулика, Грађевински факултет, Београд.

3. Иветић, М. (2007) Рачунска хидраулика – течење у цевима, Грађевински факултет, Београд.

4. Хајдин, Г, Вукмировић, В, Батинић, Б. (1998) Задаци из хидротехнике, Грађевински факултет, Београд.

5. Вукмировић, В. и Павловић Д. (2005) Примењена хидрологија – збирка задатака, Грађевински факултет, Београд.

6. Деспотовић, Ј. (2008) Каналисање кишних вода, Грађевински факултет, Београду.