GRF GRF GRF

Дренажни системи

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: Милош П Станић
Жељко А Василић
асистенти:
статус предмета: обавезни
семестар: 6
шифра: Б1Х9ДС
ЕСПБ: 5
условни предмети: Инжењерска хидрологија [Б1Х3ИХ]
Хидраулика 1 [Б1Х3Х1]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним, рачунским примеримаили конкретним пројектима. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
40 20 20 20 0

Циљ предмета

Упознавање студената са основним типовима, карактеристикама и елементима дренажних система. Упознавање са методама прорачуна елемената подземне и површинске дренаже.

Исход предмета

Оспособљавање студената за примену стечених знања у пројектовању и извођењу дренажних система.

Садржај предмета

Теоријска настава
Типови дренажних система (површинска и подземна) и анализа проблема који се решавају њиховом изградњом. Физичко механичка својства земљишта потребна за прорачун дренаже. Методе за прорачун вертикалне инфилтрације. Услови примене подземне дренаже. Елементи подземних дренажних система заснованих на хоризонталној цевној дренажи и класификација према диспозицији. Критеријуми за пројектовње хоризонталне цевне дренаже и прорачун елемената дренажног система: растојање између дренова, дубина полагања дренова, пречник и пад дрена. Критеријуми за пројектовање заштитних филтера. Елементи и диспозиција вертикалних дренажних система (бунара) и критеријуми за димензионисање. Прорачун елемената вертикалне дренаже у стационарним и нестационарним условима. Тест пробног црпљења за прорачун непознатих параметара порозне средине. Дренажа објеката у фази градње. Елементи система површинске дренаже. Дренажа путева и аеродрома: прорачун елемената система. Примена рационалне теорије
Практична настава: Вежбе
У оквиру вежбања студенти раде идејно решење дренажног система. Хидролошка анализа меродавних падавина. Прорачун параметара порозне средине на основу задатих резултата истражних радова. Решавање диспозиције система. Хидраулички прорачун и димензионисање елемената дренажног система. Студенти добијају индивидуални задатак ког самостално раде (елаборат). Израда два колоквијума.

Литература

1. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - елементи, Грађевински факултет, Београд, 2003.

2. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - одводњавање, Грађевински факултет, Београд, 2003.

3. Димитрије Авакумовић, Милош Станић: Хидротехничких мелиорација - збирка задатака, Грађевински факултет, Београд, 1995.