GRF GRF GRF

Водопривредни системи

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Тина П Дашић
Никола М Росић
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 1
шифра: Б1Х4ВС
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Методе извођења наставе

Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања уз помоћ презентационе технологије. Практична настава се изводи аудиторно кроз вежбе - израду рачунских примера на табли, самосталан рад студената и кроз израду домаћих задатака.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
30 0 35 35 0

Циљ предмета

Упознавање студената са начинима дефинисања водопривредних система, дефинисањем њихових циљева, критеријума и ограничења. Систематизација модела за оптимизацију и управљање овим системима. Упознавање са основним планским и законским документима којима се регулише разматрана проблематика. Анализа утицаја водопривредних система на еколошко и социјално окружење.

Исход предмета

Оспособљавање студената за примену стечених знања о димензионисању акумулација, декомпозицији, одређивању поузданости и оптималног управљања једноставнијим водопривредним система, у пројектантској пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава
Фазе развоја водопривредних система (ВС). Особености ВС. Формализација водопривредних система и задатака планирања.Функционални опис ВС. Циљне структуре. Критеријуми у задацима планирања. Ограничења. Кнофликт циљева. Математичка формализација задатка управљања. Управљање сложеним ВС. Ентропија као мера неодређености. Математичко моделирање у задацима управљања. Симулациони модели. Опимизација ВС. Процес доношења одлуке Поузданост сложених ВС. Водопривредна основа. Закон о водама. ВС и еколошко окружење. Водопривредни системи и социјално окружење.
Вежбе:
Израда примера димензионисања корисне и укупне запремине акумулације. Математичко моделирање комплексних водопривредних система. Декомпозиција система акумулација. Одређивање оптималних вредности применом линеарног и динамичког програмирања. Израда задатака из ентропије и поузданости сложених система. Израда два рачунска колоквијума.

Литература

1. Бранислав Ђорђевић: Водопривредни системи, Грађевински факултет, Београд, 1990.
2. Серафим Оприцовић: Оптимизација система – Задаци из водопривреде и хидротехнике, Грађевински факултет, Београд, 1995.