GRF GRF GRF

Управљање хидротехничким објектима

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Тина П Дашић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГРД1УХ
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања уз помоћ презентационе технологије. Практична настава се изводи кроз самосталну израду задатака - израда модела за оптимално управљање једнонаменским и вишенаменским акумулацијама и сложеним хидротехничким системима.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 40 30 0 30

Циљ предмета

Циљ предмета је стицање знања за дефинисање управљачких задатака, постављање критеријума и ограничења, као и израду математичких модела за оптимално управљање хидротехничким објектима и системима.

Исход предмета

Оспособљавање студената за самосталну израду оптимизационих и симулационих математичких модела за димензионисање акумулација и оптимално управљање хидротехничким објектима и система.

Садржај предмета

Процес управљања као кибернетска категорија. Декомпозиција и агрегација објеката и система. Формулисање циљних структура за решавање управљачких задатака. Дефинисање критеријума и њихова систематизација. Дефинисање скупова ограничења. Оптимизациони и симулациони модели за решавање управљачких задатака. Линеарни и нелинеарни задаци. Оптимизација у процесу управљања сложеним системима. Ефективност и стабилност решења. Савремене методе за подршку управљању.

Литература

1. Ђорђевић Б.: Водопривредни системи, Научна књига, Београд, 1990.

2. Oприцовић С.:Оптимизација система, Грађевински факултет и Наука, Београд, 1992.

3. Djordjevic B.: Cybernetics in Water Resources Management, WRP, 1993.

4. ReVelle C.: Optimizing reservoir resources, John Wiley& Sons, NewYork, 1999.

5. Goodman A.: Principles of Water Resources Planning, Prentice Hall, 1984.

6. Linsley R., J. Franyini: Water Resources Engineering, McGraw-Hill Book Company, 1979.

7. Guggino E., G. Rossi, D. Hendricks: Operation of Complex Water Systems, Martinus Nijhoff Publishers, 1983.