GRF GRF GRF

Управљање чврстим отпадом

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Ненад М Јаћимовић
Зорана З Науновић
Роберт Д Љубичић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 7
шифра: Б1Х4УО
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примеримаили реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
60 0 40 0 0

Циљ предмета

Упознавање студената са проблемима чврстог отпада, индустријског и опасног отпада, његовог безбедног одлагања,. Тежиште је на проблемима заштите животне средине, утицају депонија на квалитет воде, ваздуха и земљишта.

Исход предмета

Оспособљеност студената да самостално решавају основне задатке пројектовања и одржавања санитарних и индустријских депонија.

Садржај предмета

Уводна разматрања, стање у свету и код нас. Карактеризација отпада, продукција. Прикупљање отпада, методе организације и процене количина. Оптимално пројектовање транспорта, раздвајања и одлагање отпада на санитарне депоније. Избор и припрема локације. Основе пројектовања депонија, геотехнички аспекти, дренажа, третман процедних вода, системи за заштиту подземних и површинских вода, ваздуха, физичко обезбеђење.
Организација предузећа за управљање чврстим отпадом. Показатељи успешности и учинка (индикатори перформанси). Методологије затварања и рекултивације санитарних депонија. Индустријске депоније (пепелишта) и јаловишта. Пројектовање, изградња и одржавање система за дренажу, заштиту површинских и подземних вода, ваздуха и земљишта.

Литература

1. K. Anderson, Solid Waste Management, USEPA Publication No. SW-500, 1976.

2. G. Kiely, Environmental Engineering, John Wiley and Sons, Inc., McGraw Hill, 1997.

3. G. Tchobanoglou et al., Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill, 1993.