GRF GRF GRF

Управљање чврстим отпадом – напредни курс

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Марко В Иветић
Зорана З Науновић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГРД1ЧО
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Предавања, рачунски примери, експерименталан рад.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 50 50 00 0

Циљ предмета

Циљ предмета је да упозна студенте са специфичностима ове области и оспособи их да самостално уз помоћ информатичких алата решавају проблеме везане ѕа управљање чврстим отпадом уз минималне поремећаје природне и изграђене средине.

Исход предмета

Студенти треба да овладају концептом и методологијом интегралног управљања чврстим отпадом, да разумеју интеракције са осталим комуналним системима и да буду способни да осмисле , спроведу и на одговарајући начин ураде анализу кључних параметара (неорганских, органиских, биолошких, бактериолошких и радиолошких). Студент ради семинарски рад, резултате презентује у писменој (рад у водећем националном часопису) и усменој (ППТ) форми.

Садржај предмета

Синтеза постојећих знања о депонијама чврстог отпада, са фокусом на решавање проблема депонијског гаса, управљања процедним водама и примене еколошки безбедне оперативне процедуре. Основе декомпозиције чврстог отпада. Избор локације, пројектовање депонија, систем рада депоније. Анализа друштвених, економских и техничких фактора важних за изградњу и експолатацију депонија.
Уводна разматрања, стање у свету и код нас. Карактеризација отпада, продукција. Прикупљање отпада, методе организације и процене количина Рециклажа отпада. Термички третман отпада уз производњу енергије. Биолошки третман отпада. Отпад у океанима. Грађевиснки отпад.
Оптимално пројектовање транспорта, раздвајања и одлагање отпада на санитарне депоније. Избор и припрема локације. Основе пројектовања депонија, геотехнички аспекти, дренажа, третман процедних вода, системи за заштиту подземних и површинских вода, ваздуха и земљишта. Методологије затварања и рекултивације санитарних депонија. Индустријске депоније (пепелишта) и јаловишта.

Литература

1. W. A. Worrell, P. A. Vesilind, Solid Waste Engineering, Cengage Learning, 2012.

2. Т. H. Christensen, Solid Waste Technology and Management, Wiley, 2011.

3. G. Tchnobanoglous, F. Keith, Handbook of Solid Waste Management, MC-Graw Hill, 2002.