GRF GRF GRF

Струјање воде у порозној средини

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Ненад М Јаћимовић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГРД1СВ
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти самостално раде задатке индивидуално или у малим групама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 60 0 40 0

Циљ предмета

Разумевање концепта нумеричког моделирања динамике струјања у порозној средини.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталан развој нумеричких модела за симулацију једнофазног или двофазног струјања флуида у порозној средини.

Садржај предмета

Увод. Основни елементи хидролошког биланса. Физичко-механичка својства земљишта. Физички закони кретања флуида у земљишту. Хидраулика бунара – основни и напредни аналитички модели неустаљеног струјања. Аналитички модели са двоструком порозношћу. Интеракција воде и порозне средине – ефективни напони у тлу. Вишефазно струјање у порозној средини. Нумеричко моделирање неустаљеног струјања методом коначних разлика. Нумеричко моделирање неустаљеног струјања методом коначних елемената. Примери из праксе.

Литература

Bear, J. (1988), Dynamics of fluids in porous media, McGrow-Hill, New York

Freeze, R.A. and Cherry, J.A. (1979), Groundwater, Prentice Hall, New Jersey

Pinder G.F.and Gray W.G.(1977), Finite element simulation in surface and subsurface hydrology, Ac. Press NY

Kinzelbach, W.(1986), Groundwater modelling, An Introduction with Sample Programs in BASIC, Elsevier