GRF GRF GRF

Стохастичка хидрологија

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Јасна Д Плавшић
Драгутин Ж Павловић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: М2Х1СХ
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Вежбе у рачунарским учионицама, где студенти решавају индивидуалне задатке на рачунару уз коришћење стандардног софтвера.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 0 0 40 60

Циљ предмета

Упознавање са хидролошким прорачунима и моделима и њиховом везом са примењеним хидротехничким дисциплинама.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталну израду хидролошких студија и припрему хидролошких подлога за планирање и пројектовање хидротехничких објеката и водопривредних система.

Садржај предмета

Теоријска настава:
Уводна разматрања: детерминистички, пробабилистички и стохастички модели; непрекидне и прекидне случајне променљиве; независни догађаји и временске серије зависних догађаја; једнодимензионалне и вишедимензионалне променљиве. Виши видови статистичке обраде независних догађаја: оцена параметара, критеријуми за избор теоријских функција расподела; метода годишњих екстрема; интервали поверења; тестирање статистичких хипотеза. Анализа екстрема помоћу прекидних случајних процеса: метода пикова; сезонска анализа појаве и сложена метода пикова; анализа јаких киша; анализа малих вода; анализа великих вода. Анализа временских серија зависних догађаја: статистичке и стохастичке карактеристике зависних хидролошких серија (коваријанса, аутокорелациона функција); декомпозиција сложених серија на детерминистичке и стохастичке компоненте (тренд, периодична компонента, изузетак, случајна компонента); линеарни и стационарни модели, ауторегресивни процеси, процеси покретних средина, мешовити процеси. Генерисање хидролошких серија. Регионалне хидролошке анализе: вишедимензионалне променљиве у хидрологији; корелациона матрица, примена вишеструке линеарне корелације и регресије у хидрологији; регионални хидролошки модели; тестирање просторне хомогености статистика и трансфер информација.
Практична настава:
Вежбе се састоје од индивидуалних задатака уз рад на рачунару.

Литература

Јовановић, С. (1987) Примена метода математичке статистике и хидрологији, Грађ. факултет, Београд.

Вукмировић, В. (1991) Анализа вероватноће појаве хидролошких величина, Грађ. факултет, Београд.

Kattegoda, N.T. and Rosso R. (1997) Statistics, Probability and Reliability for Civil and Environmenal Engineers, McGraw-Hill.

Yevjevic, V. (1972) Stochastic processes in hydrology, Water Resources Publications, Colorado, USA.

Yevjevic, V. (1984) Structure of daily hydrologic series, Water Resources Publications, Colorado, USA.