GRF GRF GRF

Стохастичка хидрологија

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Јасна Д Плавшић
Драгутин Ж Павловић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГРД1СХ
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Разрада примера и индивидуална обрада примера из литературе.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 50 10 40 0

Циљ предмета

Разумевање модела случајних процеса у анализи падавина и отицаја, као основа за научно-истраживачки рад у овој области.

Исход предмета

Оспособљеност за самостално коришћење стохастичких хидролошких модела у научно-истраживачком раду.

Садржај предмета

Увод, рекапитулација појмова из теорије вероватноће (случајне променљиве, расподеле, моменти, условне вероватноће, вишедимензионалне променљиве, непараметарске методе). Модели временских серија за хидролошке процесе, анализе у фреквентном домену. Марковски процеси, процеси обнављања и други стохастички модели за моделирање падавина и отицаја. Методе генерисања хидролошких низова. Монте Карло симулације.

Литература

Yevjevich V. (1970) Stochastic Processes in Hydrology, Water Resources Publications, Littleton, Co.

Parzen E. (1962) Stochastic processes, Holden Day, San Francisco.

Cramer H., Leadbettter M.R. (1967) Stationary and related stochastic processes, Wiley.

Bras, R.L. and Rodriguez-Iturbe I. (1993) Random functions and hydrology, Dover publications, New-York.