GRF GRF GRF

Пројектовање и изградња објеката хидротехничке инфраструктуре

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Александар Р Ђукић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 7
шифра: Б2Х4ОБ
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примеримаили реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
60 0 0 30 10

Циљ предмета

Упознавање студената са припремним радовима за планирање, пројектовање и свим фазама изградње објеката хидротехничке инфраструктуре.

Исход предмета

Оспособљеност студената за учешће у пројектовању и изградњи објеката хидротехн. инфраструктуре.

Садржај предмета

Претходни радови: планови, подлоге, процедура пројектовања. Припремни радови: заштита градилишта, суседних објеката и културног наслеђа од површинских и подземних вода. Извођење радова: специфични радови на изградњи хидротехничке инфраструктуре. Технички пријем објеката. Употребна дозвола и дозволе од других надлежних органа. Пројекат изведеног објекта. Експлоатација објекта и планирање одржавања.
Вежбе: Самостални рад студената; израда домаћих задатака, обрада и презентација задате теме из области пројектовања и изградње објеката.

Литература

1. Хајдин Г. Основе хидротехнике, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2001.

2. Деспотовић Ј. Каналисање кишних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2008.

3. Техничар - Грађевински приручник 6, Грађевинска књига, Београд, 1989.

4. Д.Љубисављевић, З.Ратарац, З.Ћетковић-Лончар: Правни аспекти комуналне хидротехнике, Грађевински факултет Београд, „Наука“, Београд, 1997.

5. Law on water, In Serbian, 2010.

6. Law on construction and planning, 2014.