GRF GRF GRF

Хидротехника

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: Драгутин Ж Павловић
Андријана Ђ Тодоровић
асистенти:
статус предмета: обавезни
семестар: 5
шифра: Б2М2Х
ЕСПБ: 6
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним, рачунским примеримаили конкретним пројектима. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
16 36 0 44 4

Циљ предмета

Упознавање са примењеним хидротехничким дисциплинама у сферама коришћења вода, заштита од штетног деловања воде и заштите вода као ресурса.

Исход предмета

Обезбеђење довољног скупа знања за разумевање хидротехничких активности у простору и времену као и способност да се процени утицај тих активности на окружење како природно тако и друштвено.

Садржај предмета

Увод.
Хидролошки и хидраулички прорачуни у хидротехници и водопривреди. Хидролошки модели: поделе, намене. Појмови меродавних протицаја на бази рачунских киша и рачунских протока. Прорачун ефективне кише. Јединични и синтетички хидрограми. Рационална метода. Билансне методе прорачуна водних ресурса и захтева за разне водопривредне гране. Анализа великих вода. Анализа малих вода. Елементи подземних вода и заштита.
Објекти и системи за: водоснабдевање, каналисање, пречишћавање, заштиту од поплава, наводњавање, коришћење вода. Аспекти пречишћавања кишног отицаја са саобраћајница. Анализа великих и малих вода. Елементи студија, планова, пројеката и планова управљања на сливном подручју.
Примери из праксе
Вежбе:Елаборат састављен од 12 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

Хајдин, Г. (2002 ) Основе хидротехнике, Грађевински факултет, Београд.

Хајдин, Г, Вукмировић, В, Батинић, Б. (1998) Задаци из хидротехнике, Грађевински факултет, Београд

Вукмировић, В. и Павловић Д. (2005) Примењена хидрологија – збирка задатака, Грађевински факултет, Београд.

Деспотовић, Ј. (208) Каналисање кишних вода, Грађевински факултет, Београду.