GRF GRF GRF

Основе фундирања

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: Селимир В Леловић
Вељко Б Пујевић
Никола Д Обрадовић
асистенти:
статус предмета: обавезни
семестар: 6
шифра: Б1Х3КХ
ЕСПБ: 5
условни предмети: Механика тла [ГРА2МТ (х)]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним, рачунским примеримаили конкретним пројектима. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
30 0 35 35 0

Циљ предмета

Упознавање студената са основним начинима и елементима фундирања стандардних објеката.

Исход предмета

Оспособљеност студената да самостално примењују стечена знања из плитког и дубоког начина фундирања стандардних конструкција.

Садржај предмета

Конструкција-темељ-подлога. Оптерећење темеља. Подлоге за пројектовање темеља. Избор дубине фундирања. Основни типови темеља и њихове карактеристике. Притисци темеља на тло. Деформације тла и слегање темеља. Специфични услови фундирања. Плитки темељи. Масивни темељи. Тракасти темељи испод зидова. Темељи бетонских стубова. Заједнички темељи више стубова. Темељни роштиљи. Темељне плоче. Дубоки темељи. Темељи на шиповима. Примена шипова. Врсте шипова. Носивост шипова. Прорачун и конструисање темеља на шиповима. Темељна јама. Масивни потпорни зидови, а-б потпорне конструкције. Деформ. потпорне конст. укљештене у тло (нумеричке методе). Анкеровање потпорних конструкција. Дозвољене деформације објеката (слегања).
Практична настава: Израда бројних примера прорачуна и конструисања тракастих темеља испод зида, темеља испод стубoва, заједничких темеља више стубова и темељних роштиља. Прорачун и конструисање темеља на шиповима (метода деформације). Прорачун шипова у групи. Прорачун и конструисање потпорних и заштитних конструкција. Деформ. потпорне конст. укљештене у тло (нумеричке методе). Самосталан рад студената у облику израде домаћих задатака. Израда два рачунска колоквијума

Литература

Фундирање грађевинских објеката, Стеван Стевановић, Изградња, 2006

Збирка задатака из фундирања, М. Лазовић, М. Вукићевић, С. Леловић, Грађевински факултет у Београду. 1995.