GRF GRF GRF

Методе оптимизације

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Тина П Дашић
Милош П Станић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГРД1МО
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања и консултације.

Практична настава се изводи кроз самосталну израду задатака.

Израдом семинарског рада студенти показују спремност за примену методе оптимизације.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 40 30 0 30

Циљ предмета

Упознавање са методама за оптимизацију и одлучивање. Примена се илуструје примерима решавања задатака оптимизације система у грађевинарству и геодезији. Припрема студената за решавање задатака оптимизације реалног система или процеса у инжењерским проблемима.

Исход предмета

Знање о методама оптимизације. Оспособљеност студената да примењују методе за решавање реалних задатака инжењерске оптимизације.

Садржај предмета

Увод. О предмету. Основни појмови. Увод у оптимизацију. Преглед метода оптимизације.
Методе оптимизације у дискретном простору. Увод у теорију графова. Методе за претраживање графа. Минимално разапињуће стабло, проналажење најкраћег пута, одређивање максималног Методе оптимизације у континуалном простору. Линеарно и нелинеарно програмирање.
Вишекритеријумска оптимизација. Преглед метода за вишекритеријмску оптимизацију. Компромисно решење. Примери примене метода за вишекритеријумску оптимизацију. Методе глобалне оптимизације. Генетски алгоритми.
Формулација задатака за семинарске радове (примери слушалаца).

Литература

1. Скрипте припремљене у форми детаљних презентација које прате предавања и вежбе.

2. S. Rao, Engineering Optimization Theory and Practice, Wiley, 2009.

3. Xin-SheYang, Engineering Optimization - An Introduction with Metaheuristic Applications, Wiley 2010.

4. Оприцовић Серафим, Вишекритеријумска оптимизација система у грађевинарству, Грађевински факултет, 1998.