GRF GRF GRF

КВАЛИТЕТ ВОДА

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: Владана Н Рајаковић-Огњановић
асистенти:
статус предмета: обавезни
семестар: 5
шифра: Б2Х3КВ
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Методе извођења наставе

Предавања и вежбања (рачунске вежбе са применом теоријских знања).
Експерименталне вежбе: у лабораторији за квалитет воде анализа узорака воде.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
40 20 0 40 0

Циљ предмета

Циљ предмета јесавладавање основних хемијских принципа који се примењују за карактеризацију и контролу квалитета воде.

Исход предмета

Након савладаних и усвојених наставних јединица и експерименталних вежби студент може да процени квалитет воде и изврши карактеризацију воде у поређењу са законском регулативом.

Садржај предмета

Теоријска настава:
Теоријска настава:
Увод. Вода-основни појмови, физичко-хемијска својства воде, вода као део животне средине; Систем вода-ваздух-земљиште. Изражавање концентрације. Хемијска равнотежа. Кисело-базни системи. Израчунавање pH. Степен дисоцијације, пуфери-пуферски системи, карбонатни систем, киселост и алкалност . Хетерогене равнотеже. Растварање и таложење чврстих материја, производ растворљивости; Растварање гасова, Хенријев закон.Оксидо-редукциони системи, Потенцијал и Нернстова једначина Оксидо-редукционеједначине. Органске материје у водама. Увод у органску хемију и номенклатура. Најважнији органски загађивачи. Бактериолошки показатељи квалитета воде. Термодинамика хемијских процеса. Кинетика, брзина и ред реакције. Квалитет воде и законска регулатива
Практична настава (лабораторијска вежбања):
Одређивање боје и мутноће воде
Одређивање pH фактора и електричне проводљивости
Одређивање базности и алкалности и киселости и ацидитета
Одређивање тврдоће воде
Одређивање концентрације хлорид- и гвожђе2+-јона у води
Одређивање концентрације сулфат-јона и азотних једињења (амонијака)
Рачунска провера тачности резултата хемијске анализе воде
Анализа колоидних раствора и коагулација
Одређивање органских материја у води (потрошња калијум-перманганата)
Одређивање активног хлора (резидуалног хлора) у води
Посета лабораторији за анализу воде

Литература

1. Милојевић, М. Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2003.

2. Видић Р., Хемија воде, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2005.