GRF GRF GRF

Коришћење водних снага

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Тина П Дашић
Никола М Росић
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 8
шифра: М1Х1КВ
ЕСПБ: 5
условни предмети: Инжењерска хидрологија [Б1Х3ИХ]

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Методе извођења наставе

Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања уз помоћ презентационе технологије. Практична настава се изводи аудиторно кроз објашњење појединих методских јединица (делова елабората) и кроз самосталан рад студенатана изради добијеног задатка (елабората) уз консултацију са наставником.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
30 20 30 20 0

Циљ предмета

Упознавање студената са основним типовима и карактеристикама ХЕ и њиховом улогом у ЕЕС. Упознавање са типовима турбина, склоповима агрегата и њиховим карактеристикама. Разматрање основних елемената захватних грађевина, деривација и машинских зграда. Разматрање улоге у ЕЕС, типова и објеката реверзибилних хидроелектрана.

Исход предмета

Оспособљавање студената за примену стечених знања о пројектовању хидроенергетских система (деривационих и прибранских) у пројектантској пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава
Водне снаге у оквиру комплексне енергетике. Физичке основе искоришћења водних снага. Типови ХЕ и класификација диспозиционих решења. Вредновање и оптимално димензионисање ХЕ. Подела турбина. Типови турбина. Доводни и одводни елементи турбинског блока (спирала, дифузор). Хидрогенератори. Избор типа и параметара агрегата. Систем затварача: површински и дубински затварачи, затварачи улазних грађевина, водостанске затварачнице, предтурбинске затварачнице, дифузорски затварачи. Захватне грађевине. Каналске деривације. Деривациони тунели. Цевоводи. Нестационарни феномени у деривацијама. Специјални објекти у хидроенергетским постројењима (таложнице, објекти за рибе).Машинске зграде (МЗ) - диспозициона и конструкцијска решења. Основни садржаји МЗ. Реверзибилне хидроелектране.
Практична настава: Вежбе
У оквиру вежбања студенти раде идејно решење акумулационо-деривационе хидроелектране. Пре диспозиционог решавања самог хидроенергетског објекта потребно је извршити хидролошку анализу и могућу испоруку воде из акумулације. Студенти добијају индивидуални задатак ког самостално раде (елаборат). Израда два рачунска колоквијума.

Литература

1. Бранислав Ђорђевић: Хидроенергетско коришћење вода, Грађевински факултет, Београд, 2003.

2. Бранислав Ђорђевић: Коришћење водних снага - Објекти хидроелектрана, Грађевински факултет, Београд, 1984