GRF GRF GRF

Комунална хидротехника 3

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Александар Р Ђукић
Бранислава М Лекић
Бранислав Б Бабић
Огњен Р Говедарица
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: М1Х1КХ
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Упознавање са принципима пројектовања и изградње објеката постројења за пречишћавање отпадних вода насеља.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
20 30 25 25 0

Циљ предмета

Упознавање са принципима пројектовања и изградње објеката постројења за пречишћавање отпадних вода насеља.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самосталну примену теоријских знања запланирање, пројектовање и изградњу објеката за пречишћавање отпадних вода насеља, уз сарадњу са другим инжењерским струкама.

Садржај предмета

Значај физичких, хемијских и биолошких особина отпадних вода са гледишта утицаја на природне водопријемнике. Административне и техничке мере заштите вода од загађења.Преглед поступака за пречишћавање градских отпадних вода и за обраду муља.Постројење за пречишћавање отпадних вода: функционално и хидрауличко димензионисање објеката, третман и одлагање муља, пратећи објекти потројења и уређаји, диспозиција постројења. Хидраулички прорачуни постројења и хидраулички профил. Математичко моделирање процеса у природним пријемницима отпадних вода и моделирање процеса пречишћавања.Мерења, регулација и управљање градским постројењима за пречишћавање отпадних вода.
Вежбе:Израда елабората – пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода једног насеља.

Литература

Милојевић, М. Снабдевање водом и каналисање насеља, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2003.

Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б. Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2004.

Љубисављевић Д., Ђукић А., Бабић Б., Јовановић Б. Комунална хидротехника – Примери из теорије и праксе, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2001.