GRF GRF GRF

Интегрално управљање градским водама

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Марко В Иветић
Душан М Продановић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 3
шифра: ГРД2ИУ
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Предавања и израда самосталних задатака (примера)

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 100 0 0 0

Циљ предмета

Овладавање основним поставкама интегралног, холистичког приступа управљањем водама у урбаним, грaдским срединама

Исход предмета

Студенти су оспособљени за заједнички мултидисциплинарни рад на проблему управљања градским водама.

Садржај предмета

Увод у Интегрално управљање градским водама и реалистичке стратегије у реализацији Миленијумског Развојног Циља. Управљање градским водама. Планирање. Управљање изворима вода у градским срединама. Управљање захтевима за водом. Управљање градским водама у ванредним околностима. Услови за пројектовање одрживих водоводних и канализационих система.Интеракције система са еко-системом. Управљање подацима и информацијама.

Литература

Tejada-Guibert, J.A. and C. Maksimovic (2001): Frontiers in Urban Water Management – Deadlock or Hope, edited by C. Maksimovic and J.A. Tejada-Guibert, pp 399-409, IWA Publishing, London, England.

RCUWM (2006): Training of Trainers Manual (ToT) on Integrated Urban Water Management.

Chilton, John (1997): Ground-water in the Urban Environment: problems, Processes and Management. Balkema, Rotterdam;

Karamouz, M., Szidarovszky, F, and Zahraie, B., (2003): Water Resources Systems Analysis, Lewis Publishers, CRC Publishing, Boca Raton, Florida 33431, USA.

Pimm, S.L., (1991), "The Balance of Nature? Ecological Issues in the Conservation of Species and Communities", Chicago: University of Chicago Press.