GRF GRF GRF

Хидротехничке грађевине 2

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Љубодраг М Савић
Бојан Д Миловановић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: М2Х1ХГ
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Auditory lectures with presentation technology. Lecture units accompanied with numerical examples or real-life problems. Tutorials start with problem descriptions, student individual work or work in small teams. Lecture notes and brief tutorial notes are available at the course site.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
30 20 20 30 0

Циљ предмета

Оспособљавање полазника за пројектовање хидротехничких грађевина (ХГ).

Исход предмета

Оспособљеност за пројекотвање хидротехничких објеката.

Садржај предмета

Објекти за евакуацију великих вода (ЕО): улога и особености. Подлоге. Прорачун криве протицаја доње воде. Одређивање рачунског протицаја ЕО. Управљање ризиком и анализа ризика. Најзаступљеније диспозиције ЕО. Преливна брана као ЕО: намена и особености. Преливи код ЕО: са и без устава, хидрауличко димензионисање и обликовање, коефицијент преливања. Проводник – брзоток преливне бране: особености, хидраулички прорачун и димензионисање, самоаерација, кавитација и аерација.
Објекти за повезивање са доњом водом (умиривачи енергије). Умирујући базени. Низводна камена заштита. Ски-одскок, ерозиона јама и потопљени одскок. Прелив са брзотоком и Бочни прелив: намена, особености, хидраулички прорачун сабирног канала и димензионисање. Шахтни прелив: намена, особености, хидраулички прорачун и димензионисање. Степенасти прелив. Помоћни преливи. Остали типови евакуационих објеката. Евакуација воде за време грађења бране. Опточни тунел. Фазно преграђивање реке. Уставе и затварачи код хидротехничких грађевина: намена, поделе, прорачун криве протицаја, заптивање. Површински захвати: особености, избор места, основе хидрауличког димензионисања, основне диспозиције и типови. Бочни захват, захват у дну (Тиролски захват). Дубински захвати и темељни испусти: особености, основе хидрауличког димензионисања, најчешће грешке у пројектовању и извођењу, основне диспозиције и типови. Доводно – одводни објекти: канали (обложени и необложени), тунели , цевоводи. Објекти за укрштање водотока на доводима: поделе, особености, основе хидрауличког димензионисања. Објекти на доводима: каскаде и рибље стазе.
Остали кратки објекти на доводима: типови и намена, особености.

Литература

1. Љ.Савић, Увод у хидротехничке грађевине

2. Љ.Савић и сарадници: Хидрософт-монографија за хидраулички прорачун ХГ

3. П.Петровић и Д.Радојевић, Хидротехничке конструкције-примери примене 1