GRF GRF GRF

Хидротехничке грађевине 1

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставници: Љубодраг М Савић
Бојан Д Миловановић
асистенти:
статус предмета: обавезни
семестар: 5
шифра: Б1Х3ХГ
ЕСПБ: 6
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама. Студентима је доступан сајт предмета са материјалом са предавања и објашњеним поступком за решавање задатака на вежбама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
30 20 20 30

Циљ предмета

Оспособљавање полазника за учешће у пројектовању и извођењу хидротехничких грађевина (ХГ).

Исход предмета

Оспособљеност студената за учешће у пројекотвању, извођењу и одржавању хидротехничких објеката.

Садржај предмета

Увод у хидротехничке грађевине (ХГ), пројектовање Х. Акумулације. Особености и поделе ХГ. Подлоге за пројектовање ХГ. Бране и пратећи објекти. Гравитационе бетонске бране (ГББ): особености и оптерећења, филтрација у темељима. Гравитационе бетонске бране: прорачун опште стабилности.
Гравитационе бетонске бране: димензионисање и обликовање. Конструктивна правила и грађење бетонских брана. Лучне бране. Остали типови бетонских брана. Насуте бране: особености, основне поставке и оптерећења, филтрација. Земљане бране. Бране од каменог набачаја. Конструктивна правила и грађење насутих брана. Остали хидротехнички објекти.
Вежбе: Елаборат састављен од рачунских вежби које прате предавања.

Литература

1. Љ.Савић, Увод у хидротехничке грађевине

2. Љ.Савић и сарадници: Хидрософт-монографија за хидраулички прорачун ХГ

3. П.Петровић и Д.Радојевић, Хидротехничке конструкције-примери примене 1