GRF GRF GRF

Хидроинформатика

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Милош П Станић
Жељко А Василић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: М2Х1ХИ
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Auditory lectures with presentation technology. Lecture units accompanied with numerical examples or real-life problems. Tutorials start with problem descriptions, student individual work or work in small teams. Lecture notes and brief tutorial notes are available at the course site.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
15 0 30 0 55

Циљ предмета

Упознавање студената са основним алгоритмима из области Хидроинформатике.

Исход предмета

Оспособљавање студената за примену стечених знања у пројектовању и коришћењу Хидроинформационих система.

Садржај предмета

Теоријска настава
Увод у базе података. Просторни модели података, Основе ГИС-а. Основе SQL-а. Увод у теорји графова. Основни алгоритми за претраживање графа и примена у хидротехници. Алгортми рачунске геометрија и примена у хидротехници. Примена модела из области хидротехнике.
Практична наставa
Студенти раде пример из области хидротехнике у коме је потребно формирање модела података, манипулација подацима из базе помоћу SQL-а. Формирање мрежног система (водовод, канализација, хидрографска мрежа), претраживање мреже, тест повезаности, идентфикација прстенова, тополошко сортирање итд. Хидраулички прорачун и анализа резултата. Израда семинарског рада.

Литература

Скрипте припремљене у форми детаљних презентација које прате предавања и вежбе.