GRF GRF GRF

Хидраулика хидротехничких објеката

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Љубодраг М Савић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГРД1ХХ
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примеримаили реалним примерима из праксе. Израда домаћих задатака на основу предавања. Израда и презентација семинарског рада.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 25 10 40 25

Циљ предмета

Оспособити кандидата за самостално пројектовање сложених хидротехничких објеката (хидрауличко димензионисање и обликовање).

Исход предмета

Разумевање проблема и решавање практичних задатака у оквиру хидраулике хидротехничких објеката.

Садржај предмета

Објекти за евакуацију великих вода (ЕО): улога и особености. Диспозиције ЕО. Преливна брана као ЕО: са и без устава, хидрауличко димензионисање и обликовање, коефицијент преливања, брзоток преливне бране: хидраулички прорачун самоаерација, кавитација и аерација. Објекти за повезивање са доњом водом: Умирујући базени. Ски-одскок и потопљени одскок. Прелив са брзотоком и Бочни прелив: хидраулички прорачун сабирног канала. Шахтни прелив: хидраулички прорачун. Степенасти прелив. Помоћни преливи. Остали типови евакуационих објеката. Aнализа пулзација притиска у умирујућем базену. Површински захвати: хидрауличко димензионисање, диспозиције и типови. Бочни захват, захват у дну (Тиролски захват). Дубински захвати и темељни испусти: хидраулички прорачуну, најчешће грешке у пројектовању и извођењу, основне диспозиције и типови. Остали кратки објекти.

Литература

1. Љ.Савић, Увод у хидротехничке грађевине

2. Љ.Савић и сарадници: Хидрософт-монографија за хидраулички прорачун ХГ

3. Chugaev,R.R. , (1982), “ Gidravlika”, Leningrad Energoizdat.

4. Hajdin, G., (2007), “Mehanika fluida, knjiga treća, ” (u pripremi), BEOGRAD.

5. Henderson, F.M., (1966), “Open Channel Flow”, MACMILLAN.

6. Khatsuria, R.M., (2005), “Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators”, Marcel Dekker, New York.

7. Peterka, A.J., (1958), “Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipators”, USBR, Eng.мon. No.25.

8. Smith, D.C, (1995), “Hydraulic Structrures”, University of Saskatchewan

9. Vischer, D.L., Hager W.H., (1998), "Dam Hydraulics", John Wiley & Sons

10. Vischer, D.L., Hager W.H., (1995), "Energy Dissipators", A.A.Balkema.