GRF GRF GRF

Геоеколошко инжењерство

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Ненад М Јаћимовић
Снежана А Мараш-Драгојевић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГГА5ГЕ
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Теоријска настава се изводи кроз предавања. Практична настава се изводи кроз вежбе-израду бројних примера, консултације и самостални рад студената кроз израду домаћих задатака.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 0 50 0 50

Циљ предмета

Упознавање студената са концептима гео-еколошког инжењерства. Упознавање са основним законитостима кретања подземних вода и транспорта загаћујућих материја у подземљу. Упознавање са геотехничким аспектима пројектовања депонија и применом техника третмана загађења.

Исход предмета

Оспособљеност студената да разумеју и решавају основне проблеме геоеколошког инжењерства. Да разумеју геотехничке аспекте пројектовања санитарних и индустријских депонија и пројектују основне елементе депонија. Да примене геосинтетичке материјале. Да у случају проблема контаминације земљишта примене адекватне технике третмана загађења.

Садржај предмета

Теоријска настава
Увод у геоеколошко инжењерство. Својства тла. Основне законитости кретања подземних вода. Основни механизми распростирања загађења у подземљу. Вишефазно струјање у порозној средини. Нумерички модели.
Карактеризација отпада и загађивача. Геотехнички аспекти пројектовања депонија. Депоније чврстог отпада. Одлагалишта пепела и јаловине Геосинтетици и њихова примена у гео-еколошком инжењерству. Контаминација земљишта, истраживање локације, одређивање ризика, технике ремедијације.
Примери из праксе.
Практична настава: Вежбе
Вежбе прате програм предавања. Самосталан рад студената у облику израде семинарског рада.

Литература

Das B. M. Principles of Geotechnical Engineering (7th Edition), 2010, 2006 Cengage Learning
Ambranson, L W, Lee T S, Sharma S and Boyce G M. Slope stability and stabilization methods (2nd edition). Wiley, N Y. 2002.
Sharma H.D., Reddy K. R. Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging Waste Management Technologies, John Wiley & Sons Inc., 2004.