GRF GRF GRF

Експлоатација и заштита подземних вода

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
наставник: Ненад М Јаћимовић
Ања Б Ранђеловић
асистент:
статус предмета: обавезни
семестар: 1
шифра: М1Х1ПВ
ЕСПБ: 5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
40 0 0 60 0

Циљ предмета

Упознавање са основним законитостима кретања подземних вода и транспорта загаћујућих материја у подземљу. Упознавање са основним приниципима пројектовања и извођења овјеката за експлоатацију подземних вода, процедурама и објектима за мониторинг квалитета подземних вода. Упознавање са методама за ревитализацију квалитета подземних вода.

Исход предмета

Оспособљеност студената за самостално пројектовање објеката за експлоатацију подземних вода (бунара), израду анализа угрожености ресурса подземних вода и студија заштите изворишта подземних вода.

Садржај предмета

Увод. Основне карактеристике порозне средине. Основне законитости појаве и кретања подземних вода. Основни механизми распростирања загађења у подземљу. Експерименталне методе за утврђивање хидрогеолошких параметара порозне средине. Хидраулика бунара. Вишефазно струјање у порозној средини. Нумерички модели: поделе, намене, примена. Примери из праксе.
Вежбе:Елаборат састављен од 10 рачунских вежби које прате предавања.

Литература

Bear, J. (1978), Hydraulics of groundwater, McGrow-Hill, New York

Freeze, R.A. and Cherry, J.A. (1979), Groundwater, Prentice Hall, New Jersey

Charbeneau, R.J., 2000, Groundwater hydraulics and pollution transport, Prentice Hall, New York

Sato, K., Iwasa, Y. Eds, 2006, Groundwater hydraulics, Springer, New York

Ivetić, M. (2001), Strujanje vode u poroznim sredinama – Beleške, Građevniski fakultet Beograd