GRF GRF GRF

Детерминистички хидролошки модели

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Јасна Д Плавшић
Милош П Станић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 2
шифра: ГРД1ДХ
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Разрада примера и индивидуална обрада примера из литературе.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
0 50 20 30 0

Циљ предмета

Разумевање концепта хидролошког моделирања у историјском контексту и примена одабраних савремених модела.

Исход предмета

Оспособљеност за критичко сагледавање постојећих хидролошких модела у погледу претпоставки о физичким процесима уграђеним у моделе и у погледу избора адекватног модела, као и оспособљеност за примену или развој хидролошког модела у научно-истраживачком раду.

Садржај предмета

Основни принципи процеса падавине-отицај и његовог моделирања. Историјски осврт. Улазни подаци. Концептуални модели. Физички засновани дистрибуирани модели. Оцена параметара модела и анализа неизвесности. Примене.

Литература

Јовановић, С. (1990) Параметарска хидрологија, скипта за последипломске студије, Грађевински факултет, Београд.

Beven, K. (2001) Rainfall-runoff modelling – The Primer, Wiley.

Chow, V.T, Maidment, D.R. and Mays, L.W. (1988) Applied Hydrology, McGraw Hill.

Lynsley, R.K., Kohler, M.A. and Paulhus, J.H.L. (1982) Hydrology for Engineers, McGraw Hill.