GRF GRF GRF

Анализа ризика и поузданости у грађевинарству

Пасош предмета

врста и ниво студија: докторске академске студије
наставник: Јасна Д Плавшић
Јован Ж Деспотовић
асистент:
статус предмета: изборни
семестар: 1
шифра: ГРД1РП
ЕСПБ: 8.5
условни предмети:

Број часова активне наставе - недељно

предавања вежбе други облици наставе студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Разрада примера и индивидуална обрада примера из литературе.

Структура оцене - максималан број бодова 100

колоквијуми семестрални усмени писмени остало
30 0 0 40 30

Циљ предмета

Оспособљавање кандидата за увођење и коришћење пробабилистичког приступа у решавање проблема грађевинарства.

Исход предмета

Оспособљеност за самостално коришћење модела ризика у научно-истраживачком и стручном раду.

Садржај предмета

Основни појмови из вероватноће. Случајне променљиве и њихова својства. Расподеле вероватноће. Методе естимације и тестирања. Корелација и регресиона анализа. Анализа учесталости појаве екстремних догађаја. Анализа ризика и поузданости.

Литература

Kattegoda, N.T. and Rosso R. (1997) Statistics, Probability and Reliability for Civil and Environmenal Engineers, McGraw-Hill.