Стручна пракса

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
Наставник: Зорана Науновић
статус предмета: обавезни
семестар: 6
ЕСПБ: 2

Методе извођења праксе

Студент добија упут за обављање стручне праксе од студентске службе. Присуство студента у организацији у коју је упућен је обавезно, уз поштовање плана рада добијеног од особља задуженог за студенте на пракси. Особље задужено за студенте прати присуство студента и на крају даје оцену његовог ангажовања на пракси. Током праксе студент пише дневник који по завршетку праксе предаје секретару катедре. Дневник прегледа наставник задужен за праксу.

Циљ праксе

Развој способности студента за практичну примену знања стечених на студијама из области грађевинарства и упознавање са процесима планирања, пројектовања и изградње грађевинских објеката високоградње у грађевинским предузећима и другим организацијама са делатностима везаним за грађевинарство.

Исход праксе

Кроз стручну праксу студент се оспособљава за тимски рад на пројектовању, извођењу и одржавању конструкција грађевинских објеката у свакодневној пракси.

Садржај праксе

Стручна пракса у трајању од две недеље подразумева упознавање студента са принципима организовања предузећа, задацима појединих служби, израдом конкретног дела пројектне документације или извођења појединих радова на градилишту.Ова пракса обавља се у предузећима одговарајуће струке у оквиру грађевинарства.