Стручна пракса (мастер)

Пасош предмета

врста и ниво студија: мастер академске студије
Наставник: Зорана Науновић
статус предмета: обавезни
семестар: 2
ЕСПБ: 5

Методе извођења праксе

Студент добија упут за обављање стручне праксе од студентске службе. Присуство студента у организацији у коју је упућен је обавезно, уз поштовање плана рада добијеног од особља задуженог за студенте на пракси. Особље задужено за студенте прати присуство студента и на крају даје оцену његовог ангажовања на пракси. По завршетку праксе студент пише извештај и предаје га на прегледање наставнику задуженом за праксу.

Циљ праксе

Развој способности студента за практичну примену знања стечених на студијама из области хидротехнике, водопривреде и заштите животне средине и упознавање са радом у одговарајућим стручним или научно-истраживачким институцијама.

Исход праксе

Стицање конкретног радног искуства у тимском и самосталном раду на пројектовању, извођењу и одржавању хидротехничких објеката и система и истраживачко-аналитичким пословима у области хидротехнике и водно-еколошког инжењерства.

Садржај праксе

Стручна пракса састоји се у упознавању студената са актуелним истраживањима хидротехничке инфраструктуре у одговарајућим научно-истраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, стручним радом на градилиштима високоградње и нискоградње, хидроенергетским системима, лабораторијама и пројектним бироима у области хидротехничке инфраструктуре. Пракса траје четири недеље.