Дипломски рад

Пасош предмета

врста и ниво студија: основне академске студије
наставник: Сви наставници
семестар: 8
ЕСПБ: 12

Методе израде завршног рада

Студент самостално припрема дипломски рад из одабраног стручног предмета уз консултације са ментором. Завршен рад студент предаје студентској служби, а потом приступа одбрани рада пред комисијом од три наставника коју одређује Катедра.

Стечено звање

Одбраном дипломског рада кандидат стиче звање дипломирани инжењер грађевинарства.

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ ДИПЛОМСКОГ РАДА

  1. Кандидат пријављује завршни рад преко апликације ЕШАЛТЕР.
  2. Након пријаве, Студентска служба Факултета проверава да ли су све испитне пријаве у досијеу Кандидату и шаље обавештење Кандидату да достави недостајуће пријаве (уколико их има).
  3. На налогу Секретара Катедре (у оквиру ЕШАЛТЕР апликације) појављује се нови захтев који Секретар ставља на дневни ред седнице Катедре.
  4. Након слања дневног реда члановима Катедре, ментори су дужни да Секретару доставе теме завршних радова својих кандидата. Уколико се тема задатка не достави за седницу Катедре, тема неће бити одобена на тој седници већ остаје на чекању за неку наредну седницу. На седници се усвајају тема задатка и комисија за одбрану.
  5. Након седнице Катедре, Секретар уноси податке о задатку, Ментору и комисији у базу.
  6. Када Кандидат заврши свој рад, а пре штампања, од Секретара преузима потписан текст задатка који ће укоричити заједно са остатком рада (термини у којима се могу преузети потписани задаци су дати испод!).
  7. Ментор је дужан да обавести Секретара да је Кандидат завршио рад и да је спреман за одбрану, како би Секретар могао да одобри (преко ЕШАЛТЕР-а) одбрану завршног рада.
  8. Након што Секретар потврди у бази да је Кандидат спреман за одбрану завршног рада, Кандидат може завршити све аминистративне обавезе на факултету (раздуживање са библиотеком и остало о чему информације добија у студентској служби). Након тога се штампа рад (заједно са потписаним задатком) и тај примерак (који на крају остаје ментору) се носи у Студентску службу на печатирање. Тада се може и заказати сала за одбрану (сале у згради факултета се заказују у Студентској служби, а учионица у Институту за хидротехнику се заказује у договору са Ментором).
  9. Студентска служба штампа документацију потребну за одбрану рада (Записник комисије, Извештај, Оцене и папирну верзију Захтева за одобрење теме коју могу да потпишу Шеф или Секретар Катедре).
  10. Након завршене одбране, комисија Секретару доставља фотокопију Записника (оригинал студент носи у Студентску службу), оригинал Извештаја и оригинал Оцена (секретар ставља у архиву). Папирна верзија Захтева за одобрење теме (потписана од стране Шефа или Секретара) се заједно са оригиналом Записника предаје у Студентској служби.

Термини у којима се може преузети потписани текст задатка

Уторак 12-13ч и четвртак 12-13ч.