О ИНСТИТУТУ ПРОЈЕКТИ

2021. година

Инвеститор: Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Опис посла: У оквиру студије разматра се утицај варијантних решења попречне грађевине у кориту реке Дунав у близини обале код Доњег Милановца на режим таласа који настају услед ветра. Десна обала Дунава код Доњег Милановца има неповољан положаја са становишта залета ветра доминантног правца и била је у прошлости изложена дејству таласа значајне висине (слика). Може се претпоставити да се изградњом грађевине, паралелне са обалом изложеном динамичком дејству таласа може значајно смањити висина таласа тј. да се у зони приобаља код Доњег Милановца значајно може променити режим таласа услед ветра. Задатак ове студије је да рачунским поступцима који се примењују у инжењерској пракси процени утицај два варијантна решења попречних грађевина на трансформацију таласа у зони приобаља код Доњег Милановца. С обзиром да се разматрају грађевине значајних димензија у поређењу са геометријом тока, неизоставни део студије је и процена утицаја разматраних грађевина на транспортну способност тока за нанос односно пропусност корита за воду.
Инвеститор: Фонд за иновациону делатност
Опис посла: у овом истраживању анализирана је отпадна вода која настаје у металној индустрији, у погону за поцинкавање микропредузећа „Фортуна-Цинк“ д.о.о. у току производног процеса, односно поступка прераде хладним цинковањем. Истраживања која су реализована у оквиру овог пројекта дала су одговоре на питања које методе пречишћавања у индустријском погону применити. Урађена је анализа збирних отпадних вода. На основу квалитета отпадне воде предвиђа се обрада отпадне воде која обухвата следеће поступке: неутрализацију, коагулацију и флокулацију и филтрацију.
У оквиру пројекта урађена је комплетна анализа и карактеризација отпадних вода. У оквиру коагулације и флокулације, испитани су различити конвенционални и неконвенционални реагенси, након опсежних анализа и испитивања, изабрано и препоручено је најефикасније средство, односно методе пречишћавања. Применом предложених решења знатно ће се смањити трошкови одлагања опасног отпада и смањиће се негативан утицај на животну средину.
Инвеститор: ЈКП Водовод и канализација-Панчево
Опис посла: израда Студије процене стања постојећег канализационог система на територији Панчева подразумевала је анализу постојеће мреже фекалне и атмосферске канализације са предлозима за унапређење постојећих система, као и анализу активности на изградњи недостајуће мреже града Панчева и свих насељених места на територији града ( 9 насељених места ). За потребе прикупљања података развијен је и инсталиран модул за прикупљање свих неопходних атрибута и геометријских карактеристика мреже и објектата канализације који су неопходни за израду студије, чување и извоз података у неком од стандардних ГИС формата, процедуре за валидацију и поправку квалитета података, као и модуле за графички и табеларни преглед података.
На основу прикупљених података спроведено је вишекритеријумско рангирање објеката мреже канализационог система и предложене су фазе за процес реконструкције и проширења система.