GRF GRF GRF
О ИНСТИТУТУ ПРОЈЕКТИ
Инвеститор: "IWA Consalt" d.o.o.
Време реализације: 2022. година
Опис посла: Пројекат обухвата мерења протока канализационих вода у насељима Инђија,Стара Пазова, Нова Пазова и Нови Бановци са циљем одређивања меродавног оптерећења са будуће постројење за прераду отпадних вода.
Инвеститор: ЈКП Србијаводе
Време реализације: 2021. година
Опис посла: У оквиру ове Студије анализиран је отицај са пољопривредних површина на квалитет површинског отицаја који настаје од падвина (кише).
Студија је обухватила следеће активности:
• одређена је и изабрана за анализу пољопривредна површина на којој су засади јабука,
• узорковани су и изабрани узорци кишног отицаја који настају спирањем са пољопривредне површине,
• анализирани су и протумачени резултати анализе квалитета кишног отицаја са пољопривредне површине, који су анализирани у акредитованој лабораторији,
• процењени су коефицијенти оптерећења отицаја са пољопривредних површина појединим материјама.
Поред свих наведених активности, критички је сагледана препоручена методологија за обрачун оптерећења отицаја са пољопривредних површина коришћењем поделе намена земљишта из CORINE Land Cover 2018.
Инвеститор: „Хидрозавод ДТД“ АД, Нови Сад
Време реализације: 2021. година
Опис посла: За потребе решења проблема снабдевања водом ЦС Бездан 2, из Барачке, при нижим водостајима Дунава, односно сагледавања тренутне ситуације у погледу капацитета канала Барачке и ЦС Бездан 2, и у склопу хидрауличке анализе комплетног потеза Барачког канала, спроведена су мерења хидрауличких величина. Мерења су обављена на три карактеристичне мерне локације: улаз у канал Барачка, одводни канал ЦС Бездан 2 и локација узводно од решетке на улазу у ЦС Бездан 2. На три мерне локације у оквиру канала Барачка, коришћена је различита мерна опрема са циљем прецизног мерења распореда брзина, протока и нивоа.
Инвеститор: Compact professional d.o.o. Аранђеловац
Време реализације: 2021. година
Опис посла: У Лабораторији за хидрометрију и хидрологију Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство обављено је испитивање бунарских филтерских цеви са кварцном облогом произвођача Compact professional d.o.o. Аранђеловац.
Испитиване су бунарске филтерске PVC цеви пречника 175 mm и дужине 171 cm, са различитим ширинама прореза (од 1 mm до 2 mm), финоћом кварцног песка (од 1 mm до 4 mm) и дебљином филтерске облоге (од 17 mm до 18 mm).

Инвеститор: Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Време реализације: 2021. година
Опис посла: У оквиру студије разматра се утицај варијантних решења попречне грађевине у кориту реке Дунав у близини обале код Доњег Милановца на режим таласа који настају услед ветра. Десна обала Дунава код Доњег Милановца има неповољан положаја са становишта залета ветра доминантног правца и била је у прошлости изложена дејству таласа значајне висине (слика). Може се претпоставити да се изградњом грађевине, паралелне са обалом изложеном динамичком дејству таласа може значајно смањити висина таласа тј. да се у зони приобаља код Доњег Милановца значајно може променити режим таласа услед ветра. Задатак ове студије је да рачунским поступцима који се примењују у инжењерској пракси процени утицај два варијантна решења попречних грађевина на трансформацију таласа у зони приобаља код Доњег Милановца. С обзиром да се разматрају грађевине значајних димензија у поређењу са геометријом тока, неизоставни део студије је и процена утицаја разматраних грађевина на транспортну способност тока за нанос односно пропусност корита за воду.
Инвеститор: Фонд за иновациону делатност
Време реализације: 2021. година
Опис посла: у овом истраживању анализирана је отпадна вода која настаје у металној индустрији, у погону за поцинкавање микропредузећа „Фортуна-Цинк“ д.о.о. у току производног процеса, односно поступка прераде хладним цинковањем. Истраживања која су реализована у оквиру овог пројекта дала су одговоре на питања које методе пречишћавања у индустријском погону применити. Урађена је анализа збирних отпадних вода. На основу квалитета отпадне воде предвиђа се обрада отпадне воде која обухвата следеће поступке: неутрализацију, коагулацију и флокулацију и филтрацију.
У оквиру пројекта урађена је комплетна анализа и карактеризација отпадних вода. У оквиру коагулације и флокулације, испитани су различити конвенционални и неконвенционални реагенси, након опсежних анализа и испитивања, изабрано и препоручено је најефикасније средство, односно методе пречишћавања. Применом предложених решења знатно ће се смањити трошкови одлагања опасног отпада и смањиће се негативан утицај на животну средину.
Инвеститор: ЈКП Водовод и канализација-Панчево
Време реализације: 2021. година
Опис посла: израда Студије процене стања постојећег канализационог система на територији Панчева подразумевала је анализу постојеће мреже фекалне и атмосферске канализације са предлозима за унапређење постојећих система, као и анализу активности на изградњи недостајуће мреже града Панчева и свих насељених места на територији града ( 9 насељених места ). За потребе прикупљања података развијен је и инсталиран модул за прикупљање свих неопходних атрибута и геометријских карактеристика мреже и објектата канализације који су неопходни за израду студије, чување и извоз података у неком од стандардних ГИС формата, процедуре за валидацију и поправку квалитета података, као и модуле за графички и табеларни преглед података.
На основу прикупљених података спроведено је вишекритеријумско рангирање објеката мреже канализационог система и предложене су фазе за процес реконструкције и проширења система.
Инвеститор: Енергопројект инжењеринг а.д. Београда
Време реализације: 2020. година
Опис посла: Пројекат хидрауличког модела евакуационог објекта бране „Sidi Naceur“ у Алжиру се бавио разрешењем свих техничких детаља који се односе на довод и одвод потребне количине воде, на израду појединих делова модела (прелив, брзоток, слапиште, разделни зидови итд.), на начин мерења свих хидрауличких величина (протицаја, нивоа, брзина, притисака), као и на начин преношења граничних услова на модел (тарирање модела).
Акумулација Sidi Naceur је вишенаменска акумулација која треба да обезбеди водоснабдевање пијаћом водом општина Brida и Hadj el Mechri (вилаја Laghouat), као и наводњавање парцела у вилаји Laghouat и El Bayadh у Алжиру. Акумулација Sidi Naceur формира се изградњом брана на три преградна профила – главне бране Sidi Naceur од ваљаног бетона, као и допунских насутих брана Chaba Saouh Chic и Tiskrine. Акумулације које ове бране формирају су међусобно повезане каналом. Главни евакуациони објекат система Sidi Naceur се налази у централном делу главне бране Sidi Naceur, штити све три бране и димензионисан је на вршни нетрансформисани протицај 10000-годишње велике воде. Главни евакуациони објекат система Sidi Naceur се састоји од прелива практичног профила („USBR са вертикалним узводним лицем“), степенастог брзотока и умирујућег базена – слапишта .
Инвеститор: ЈВП „Србијаводе“
Време реализације: 2020. година
Опис посла: Један од значајних делова плана управљања водама је и израда анализе утицаја значајних људских активности на статус/потенцијал површинских и подземних вода које укључује процену загађења из концентрисаних и расутих извора загађивања. Заштита квалитета водних ресурса површинских и подземних вода је предуслов одрживог развоја и један од основних фактора заштите живота и здравља људи, животне средине и даљег друштвено-економског напредка. Демографски тренд централизације, урбанизације и развој инфраструктурe и транспорта може довести до значајног оптерећења површинских вода изазваних преносом загађења са урбаних површина атмосферским водама. Активности у оквиру ове студије су одређивање коефицијенaта оптерећења отицаја са урбаних површина сагледавањем доступних литературних података. Развој методологије за обрачун оптерећења отицаја са урбаних површина потребно је извршити коришћењем поделе намена земњишта из CORINE Land Cover 2018.
Инвеститор: Elixir Prahovo
Време реализације: 2020. година
Опис посла: У овом Идејном решењу разрађује се динамика проширења складишта фосфогипса у фабрици "Elixir Прахово, индустрија хемијских производа доо" из Прахова, у смеру истока, према селу Радуљевац, на локацији коју је Инвеститор наменио за проширивање складишта. Планирана је фазна експлоатација целокупног простора па се сагласно томе даје подела на фазе уз планирање "трајних" инфраструктурних објеката који ће пратити експлоатацију складишта током целог "животног" века, од око 29 година (при просечној продукцији, без било каквог пласмана фосфогипса и промене капацитетета Фабрике). У просторном погледу складиште ће потпуно бити уређено и оформљено на начин како је то планирано за постојеће складиште.
Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Време реализације: 2020. година
Опис посла: Предмет ове Студије је одређивање природних серија протока, који ће бити верификовани и усвојени као меродавни за све потребне прорачуне и будуће анализе на профилима од интереса за ЈП ЕПС у складу са Пројектним задатком, односно на 17 профила постојећих хидроелектрана и 18 профила планираних хидроелектрана. Временске серије природних отицаја за дефинисане профиле покривају период од 1926. до 2018. године.
Инвеститор: Ferbild doo, Београд
Време реализације: 2020. година
Опис посла: Техничко решење измештења тока Пловног Бегеја у зони радова на хидротехничком комплексу у Српском Итебеју, одређено је на основу анализе течења при различитим пројектним решењима обилазног канала. На основу хидрауличке анализе одређене су, за сваку разматрану варијанту геометрије девијације, потребне димензије узводне и низводне преграде. Избор најповољније варијанте геометрије обилазног канала обављен је минимизацијом трошкова ископа канала и насипања при изградњи привремених преграда, односно трошкова депоновања материјала из земљаног ископа уз услов да се при меродавним протоцима обезбеди одговарајућа пропусност корита за воду и да се обезбеди стабилност корита. У оквиру идејног решења девијације обављена је оптимизација ширине у дну обилазног канала за трасу која је усвојена тако да пролази кроз страну старог корита на којој је терен нижи и тако да матица будућег тока не угрожава постојећи насип на десној обали. Траса је дефинисана у већем делу једним кружним луком (константан радијус). Даљом разрадом техничког решења, извршена је мања корекција како би се ископ додатно смањио и траса је описана са два кружна лука.
Инвеститор: Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Време реализације: 2020. година
Опис посла: Податак о протоку на агрегатима (турбинама) ХЕ „Ђердап 2“, представља један од кључних параметара за управљање овим сложеним системом. ХЕ „Ђердап 2” ради у спрези ХЕ „Ђердап 1“, и заједно обезбеђују преко 50% хидроенергетске производње, односно око 18% укупне производње електричне енергије у Републици Србији. Имајући у виду значај мерења протока на агрегатима ХЕ „Ђердап 2“, конзорцијум који су чинили Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Грађевинскиг факултет Универзитета у Београду, домаћи произвођач мерне опреме „Свет инструмената“ и софтверска фирма „Водена“ су пројектовали и извели јединствени мерни систем за мерење протока на агрегатима за потребе ЈП ЕПС, Огранак ХЕ Ђердап. У склопу овог пројекта извршене су следеће активности:
• Развијена је нова наменска мерна опрема, 3Д Електромагнетне (ЕМ) сонда за мерење вектора брзине у реалном времену. Развијен је и изведен мерни систем од 15 3Д ЕМ сонди, са додатним помоћним и редудантним сензорима за профилисање поља брзина испред улаза у саме агрегате. Мерни систем је постављен на хидраулички обликован челични рам, посебно направљен за потребе мерења протока. Интеграцијом измереног поља брзина дефинише се проток.
• Развијен је нов наменски софтвер за прикупљање и напредну обраду мерних података.
• Реализована су мерења на два агрегата (од 10).
• Извршена је обука запослених на ХЕ „Ђердап 2“ за самостално коришћење испоручене опреме и софтвера.
• Испоручена је одговарајућа пројектна документација о испорученој мерној опреми и наменском софтверу, са смерницама за њихову примену за самостална мерења протока на осталим агрегатима.

Инвеститор: ЈКП „Водовод“ Ужице
Време реализације: 2020. година
Опис посла: Израда Студије процене стања постојећег канализационог система на територији Ужица подразумевала је анализу постојеће мреже фекалне и атмосферске канализације са предлозима за унапређење постојећих система, као и анализу активности на изградњи недостајуће мреже. За потребе прикупљања података развијен је и инсталиран модул за прикупљање свих неопходних атрибута и геометријских карактеристика мреже и објектата канализације који су неопходни за израду студије, чување и извоз података у неком од стандардних ГИС формата, процедуре за валидацију и поправку квалитета података, као и модуле за графички и табеларни преглед података.
На основу прикупљених података спроведено је вишекритеријумско рангирање објеката мреже канализационог система и предложене су фазе за процес реконструкције и проширења система.

Инвеститор: Завод за водопривреду д.о.о. Бијељина
Време реализације: 2019. година
Опис посла: Овај пројекат је део Инвестиционог оквира за Западни Балкан, Програм подршке инфраструктурним пројектима, Техничка помоћ 5 (IPF 5).
У оквиру пројекта спроведена је хидролошка анализа која је неопходна за провођење хидрауличког моделирања, са основним задатком одређивања рачунског протицаја великих вода – рачунских хидрограма и нивоа воде у анализираним крашким пољима меродавних повратних периода 20, 100 и 500 година. Спроведене су анализе и развијен је физички заснован дистрибиуирани хидролошки модел 3DNet-Net отицаја у условима карста. Развијени су прикладни алати и одговарајућа хидролошка подршка наведеним математичким моделом, који су одговорили на веома комплексна питања генезе формирања великих вода у крашким пољима уважавајући доминантну улогу дефинисаних подземних веза.
Инвеститор: ЈВП „Србијаводе“ Београд
Време реализације: 2019. година
Опис посла: Развој система ране најаве поплава на сливу реке Колубаре представља комплексан процес за који је предвиђен фазни развој. Грађевински факултет је учествовао у I фази и пружио услугу техничке асистенције и координације за израду Студије изводљивости са концепцијом развоја и имплементације.
Слив реке Колубаре се налази у северозападном делу Србије и обухвата делове или целе територије општина: Обреновац, Барајево, Сопот, Лазаревац, Коцељева, Владимирци, Шабац, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Аранђеловац, Горњи Милановац и Косјерић, као и територију града Ваљева, односно делове територија Колубарског, Мачванског, Моравичког, Шумадијског и Златиборског округа и града Београда. Слив реке Колубаре је по својим геоморфолошким и хидролошким карактеристикама предиспониран за формирање поплавних таласа бујичног карактера. Неповољан водни режим последица је хидрометеоролошких, топографско-геолошких и хидрауличких услова на сливу. Неповољна временска и просторна расподела падавина и велики падови притока уз непогодан распоред хидрографске мреже токова, редовно изазивају брзо и концентрисано сливање вода на сразмерно кратку деоницу централне долине Колубаре. Студија изводљивости са концепцијом развоја и импелментације се састоји од 13 поглавља која, између осталих, обухатају законску регулативу у области одбране од поплава, анализу постојећег стања на сливу Колубаре, концепцијско решење система раних најава и упозорења, концепцијско решење осматрачке хидролошко-метеоролошке мреже, софтверске компоненте за управљање подацима, математички модел и др.
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“
Време реализације: 2019. година
Опис посла:У оквиру пројекта који се бавио моделским испитивањима на објектима ХЕ Уна Костела – улазна грађевина и праг у кориту реке, Грађевински факултет је обавио експертску анализу прелазних режима у отвореним токовима. У наставку су наведене поједине анализе које су урађене: • израчунате су коте нивоа воде прилико проласка 1000-годишње велике воде,
• проверен је капацитет улазне грађевине,
• анализирани су услови једновременог рада обе електране,
• проверен је капацитет прага и гумене бране и услови струјања преко преливног прага, гумене бране и разделних стубова на преливу,
• анализирани су услови течења на слапишту,
• проверен је капацитет доводног тунела,
• анализиране су последице наглог испада агрегата на течење преко бочног прелива,
• анализирани су услови течења у одводној вади ХЕ УК-А,
• нумеричка анализа рада постојећих производних агрегата и постројења ХЕ УК при прелазним режима,
• анализирана је храпавост тунела.

Енергопројект хидроинжењеринг а.д. Београд
Време реализације: 2019. година
Опис посла: Хидроенергетски систем Требишњице (ХЕТ) је сложени водопривредни и енергетски систем којим се искоришћавају водни потенцијали слива реке Требишњице. Поред сложености самог система, сливно подручје реке Требишњице одликује значајно учешће карста и веома сложени хидрогеолошки услови, због којих је, и поред значајног обима мониторинга, веома тешко доћи до поузданих сазнања о количинама и динамици вода на овом подручју.
Тим Грађевинског факултета је урадио хидролошко-хидрауличку анализу водног режима овог подручја. Анализа је урађена на основу нових података који су кориштени за верификацију раније успостављених зависности којима се описује водни режим овог подручја, као и за верификацију биланса вода у целом систему. У том контексту, ова студија треба да унапреди разумјевање биланса вода Дабарског поља, и то кроз дефинисање биланса вода у постојећим условима изграђености хидросистема, користећи доступне податке о хидролошким мерењима и мерењима водостаја и nротицаја у Дабарском и Фатничком пољу, као и nротицаја реке Бреrаве.
Инвеститор: ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
Време реализације: 2018. година
Опис посла: Предмет овог пројекта је друга Ревизија „Генералног пројекта снабдевања водом општине Панчево са претходном студијом оправданости“ из децембра 2006. године, којом су се детаљније сагледале могућности повезивања Банатског Новог Села на јединствени водоводни систем. Наиме, првом ревизијом Генералног пројекта (Грађевински факултет Београд, 2016.) утврђена је траса цевовода (са бустер станицом и резервоаром) од Панчева до Банатског Новог Села дуж државног пута IB реда број 10 Панчево – Вршац, у дужини од око 15,1 км. Имајући у виду високе трошкове реализације цевовода дуж државног пута, размотрене су и друге, алтернативне могућности повезивања овог насеља на Панчевачки водовод.
Инвеститор: Завод за водопривреду доо Бијељина
Време реализације: 2018. година
Опис посла: У оквиру Студије управљања и развоја водоводног и канализационог система града Градишка приређена је Студија-Анализа водних биланса и израда математичког модела водоводног система градишка са технички решењем развоја водоводне мреже. Циљ студије је сагледавање технички показатеља, који омогућују анализу водних биланса и сагледавање функционисање постојећег стања кроз израду математичког модела постојећег водоводног система. На основу тога припремљен је предлог мера за санацију и реконструкцију. Математичи модел је калибрисан на основу мерења хидрауличких величина (протицаји и притисци) у кључним тачкама система и добијен је модел који одговара реалном стању водоводног система.
Инвеститор: Институ за водопривреду „Јарослав Черни“
Време реализације: 2018. година
Опис посла: У оквиру пројекта обављена је анализа постојећег математичког модела FEQ за симулацију дотока у акумулацију Власина, уочени су недостаци постојећег модела и хидраулички модел је калибрисан на основу прикупљених података о нивоима и протоку на каналима.
Инвеститор: Завод за водопривреду Бијељина доо
Време реализације: 2018. година
Опис посла: Пројекат „План управљања ризиком од поплава за слив ријеке Врбас Републике Српске представља један је од најзначајнијих докумената сектора вода у Републици Српској, јер представља прекретницу на плану и планерског и оперативног управљања водама. У оквиру пројекта је урађен математички симулациони модел управљања акумулацијама, који је успешно применљив за проверавање свих управљачких одлука у периоду наиласка поплавног таласа - од момента прогнозе формирања и наиласка падавинског, преко управљања акумулацијама током проласка поводња, па све до завршетка пропагације поплавног таласа и преласка система у нормални режим рада. Математички модел је подробно проверен на акумулацији Бочац и показало се да је веома оперативан (врло брзо, у року од пар секунди показује шта ће се десити ако се примени одговарајући маневар евакуационим органима), тако да се може применити за управљање у реалном времену. Кроз резултате проведених симулација у хидролошком моделу створени су предуслови за вршење хидрауличких анализа, али и за сагледавање активног утицаја постојећих и планираних вишенаменских система (акумулација) на сливу реке Врбас Републике Српске.
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
Време реализације: 2018. година
Опис посла: Развој иригационог система на подручју воћњака у Подкозарју у Општини Градишка, обухвата израду Идејног решења за пет преградних профила/брана, са акумулацијама, и разраду Главног пројекта за два профила са транспортним цевоводима до парцела. Површина која би могла да се наводњава лежи у долинама три водока – Јабланица, Врбачка и Лубина. Предложено решење високих брана са припадајућим акумулацијама ће омогућити развој иригационог система за наводњавање површине до 6.000 ha.
Инвеститор: ТЕНТ „Никола Тесла“ – ТЕ „Морава“, Свилајнац
Време реализације: 2017. година
Опис посла: Санација прага на Великој Морави, код Марковачког моста, је реализована током две године, 2016. и 2017. У оквиру пропреме подлоге за пројекат санације, тачније обалоутврде – на десној и левој обали, обављено је геодетско снимање постојећег прага. Праг је изграђен на основу пројекта Грађевинског факултета из 2007. године. Праг је раније саниран 2014 и 2015. године, међутим услед недовољног одржавања била је неопходна поновна санација објекта, па је поново током 2016. године снимљено стање објекта и урађен пројекат санације.
Инвеститор: ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“
Време реализације: 2017. година
Опис посла: Основни циљ је била израда нове хидролошко-хидрауличке студије протока и нивоа Саве и Дунава и одређивање меродавних кота нивоа при великим водама повратног периода 100, 200 и 1000 година. На основу хидрауличких прорачуна, било је потребно усвојити нови критеријум заштите од великих вода и дефинисати меродавне коте нивоа на 13 карактеристичних деоница београдског хидрочвора. Истовремено је требало обавити детаљно геодетско снимање постојећих заштитних објеката. Повезивањем нових геодетских подлога са катастарским плановима и урбанистичком документацијом, требало је најпре утврдити какав је тренутни степен заштите на територији Београда, а затим сагледати шта је потребно урадити да би се овај степен заштите подигао на виши ниво. На основу података из постојеће техничке документације, као и ново прикупњених података и резултата прорачуна и анализа, требало је дати техничко решење (са одговарајућим предмером и предрачуном) које ће обухватити постојеће насипе као објекте мобилне заштите.
Инвеститор: Република Српска, Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде
Време реализације: 2017. година
Опис посла: Пројектним задатком је дефинисано да се систем за наводњавање релативно равномерно и фазно развија на подручју 3 просторне цјелине: долине ријека Јабланица (П1), Врбашка (П2) и Лубина (П3):
• Просторна целина 1 - долина ријеке Јабланице за постојеће површине P=736,20 ha (359 парцела),
• Просторна целина 2 - долина ријеке Врбашке за постојеће површине P=574,90 ha (226 парцела),
• Просторна целина 3 - долина ријеке Лубине за постојеће површине, P=268,14 ha (425 парцела).
Пројекције развоја наводњавања су такве да се очекује да ће се системом за наводњавање у кратком периоду обухватити 2.500 ha. Из тог разлога је постављен циљ да ће на крају реализације I фазе пројекта бити изграђене акумулације и објекти за дистрибуцију воде који омогућавају наводњавање ове површине. Као меродаван период је усвојен месец максималне потрошње у фиктивној сушној години повратног периода 5 година, за коју је добијен хидромодул система qs=0,37 L/(s ha) или око 3,2 mm/dan. Пројектом је предвиђена изградња система у II фазе. У оквиру 1. фазе предвиђена је изградња 3 акумулације: преградни профил Буковица, запремине 1,12 mil.m3, преградни профил Лубина, запремине 0,54 mil.m3, и преградни профил Врбашка, запремине 2,9 mil.m3. Основно ограничење за прву фазу је дозвољена висина преграда од 15m. Другом фазом је предвиђено надвишење брана 1.фазе, као и изградња додатне две акумулације: ПП Борковићи и ПП Јабланица.
Инвеститор: НОВКОЛ а.д. Београд
Време реализације: 2017. година
Опис посла: Консултантски послови се односе на припрему пројекта „White water park“, кајак и рафтинг стазе на дивљим водама, на подручју просторног плана на Ади циганлији у Београду. Послови се односе на:
• Прикупљање и анализа података из литературе и са терена ради сагледавања концептуланог решења и основне диспозиције стаза у оквиру предметног подручја за потребе реализације Урбанистичког пројекта.
• Пројектовање, формирање и реализација физичког - хидрауличког модела, ради провере и корекције претходно усвојеног концептуалног решења и усвајање коначне диспозиције за потребе израде Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), као и консултантске услуге у току израде ПГД-а.
• Консултантске услуге у праћењу изградње објеката.
Инвеститор: ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
Време реализације: 2016. година
Опис посла: Циљ овог пројекта је да се најпре анализира постојеће стање система каналисања кишних вода на територији града Панчева, укључујући и текуће пројекте који су у фази планирања или извођења. На основу тога циљ је да се да решење даљег развоја система и начин уклапања планираних система у постојећи. Пројектом разматрано подручје обухвата површину од око 24 km2. Главни извор геодетских података су информације које су преузете од ЈКП "Водовод и канализација" Панчево и подаци из претходно урађене техничке документације, преузете од ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева". Додатни подаци неопходни за израду Идејног пројекта су добијени као резултат детаљних геодетских мерења кота објеката (шахтова, испуста, црпних станица) постојеће канализације, димензија колектора, попречних пресека отворених канала и пропуста на каналима Панчевачки 33, Млекара и Водице. За насеља у којима не постоји атмосферска канализација, за које је било потребно пројектовати нову колекторску мрежу, такође је извршено детаљно геодетско мерење терена. Резултати геодетског снимања су приказани у посебном Елаборату о извршеним геодетским радовима у оквиру овог пројкта (Георад, 2017).
Инвеститор: Алумина д.о.о. Зворник, Република Српска
Време реализације: 2016. година
Опис посла: Провера тачности мерила протока – АЛУМИНА – Зворник је обухватила проверу
1. тачности ултразвучног мерила протока типа Mainstream у лабораторији Института за хидротехнику и водно еколошко инжењерство, Грађевинског факултета у Београду, и
2. тачности мерила протока који ради на принципу мерне бленде у цевоводу под притиском, ултразвучним мерачем протока на цевоводу на лицу места, у кругу фабрике.

Провера тачности ултразвучног мерила протока типа Mainstream
Процедура провере тачности разматраног мерила обухвата упоредно мерење са фиксним KROHNE електромагнетним мерилом протока класе 0.2% на лабораторијском правоугаоном каналу. Мерења се обављају за најмање два протока у радном опсегу Mainstream мерила (150 – 500 m3/h), израчунавање калибрационих коефицијената и припрему извештаја.
Провера тачности мерила протока који ради на принципу мерне бленде
Процедура провере тачности разматраног мерила протока које ради на принципу мерне бленде обухвата упоредно мерење са ултразвучним мобилним мерним уређајем за мерење протока у цевоводима под притиском. Мерење је потребно обавити за најмање два протока у радном опсегу мерила које ради на принципу бленде (300 – 2000 m3/h), израчунавање калибрационих коефицијената и припрему извештаја.

• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за регионални водоводни систем Мачвански.
Инвеститор: Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде
Време реализације: 2022.
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за регионални водоводни систем Западно-моравско рзавски
Инвеститор: Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде
Време реализације: 2022.
• Технички преглед постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града Лесковац
Инвеститор: Град Лесковац, Јединица за имплементацију пројеката
Време реализације: 2022.
• Техничка преглед на објектима за обезбеђивање предуслова за пуштање у рад објекта линије муља и објеката линије муља ЦППОВ Лесковац
Инвеститор: Град Лесковац
Време реализације: 2021.
• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу II фазе регулације реке Пештан и контрола отицања поплавних вода
Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“
Време реализације: 2020.
• Техничка контрола пројекта за извођење Брана Ариље - профил Сврачково, Слапиште
Инвеститор: Водопривредни и енергетски систем „Рзав“, Ариље
Време реализације: 2020.
• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за мерни профил на реци Црни Тимок
Инвеститор: ЈП „Боговина“ Бор
Време реализације: 2019.
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за регионални водоводни систем Доње - јужноморавски
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Време реализације: 2019.
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за регионални водоводни систем Ибарско - шумадијски
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Време реализације: 2019.
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за регионални водоводни систем Расинско - поморавски
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Време реализације: 2019.
• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу система за наводњавање „Ресавска целина“ Силајнац
Инвеститор: Општинска управа Општине Свилајнац
Време реализације: 2018.
• Консултантске услуге, ревизије и техничке контроле и давање стручног мишљења у области хидротехничких мелиорација, еколошког инжењерства и уређења водотока
Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“
Време реализације: 2018.
• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи
Инвеститор: Град Београд
Време реализације: 2018.
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом развоја Тимочког регионалног система водоснабдевања
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Време реализације: 2018.
• Техничка контрола Претходне студије оправданости са Генералним пројектом развоја Млавско-моравског регионалног система водоснабдевања
Инвеститор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Време реализације: 2018.
• Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за 4. агрегат ХЕ Потпећ
Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“
Време реализације: 2018.