GRF GRF GRF
Наука ПРЕТХОДНИ НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ

Системи за одвођење кишних вода као део
урбане и саобраћајне инфраструктуре

Статус: Завршен
Инвеститор/Програм: Министарство просвете, науке и технолошког развоја/Програм технолошког развоја
Руководилац: Доц.др Ања Ранђеловић
Почетак пројекта: 2010.
Трајање пројекта: 9 годинa
Партнерска институција: Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду

Опис пројекта

Основни циљ пројекта је израда препорука и предлога прописа прилагођених локалним условима и потребама, којима би се савремени системи за контролу количина и квалитета кишног отицаја увели у стандардну праксу кроз публиковање монографије „Одводњавање путева“. Поред монографије развијена је и презентована методологија „Управљање кишним отицајем у градовима у 7 корака“ као и „Препоруке за избор мера за контролу отицаја“ које су примењене у „BLUES - методологија за побољшање услова живота на урбаним сливовима кроз поправљање индикатора перформанси (PI) везаних за плављење, загађење и температурни режим“.
Пројекат се бавио контролом подацима о падавинама кроз развој FTP система за преузимање података о падавинама у Београду са кишомера, а нове метео станице су успешно укључене у рад службе РХМЗ-а.
У оквиру пројекта реализована су два експериментална слива за контролу отицаја са урбаних и саобраћајних површина – један у дворишту Грађевинског факултета у Београду, други у дворишту Грађевинског факултета Суботица, са могућношћу мониторинга отицаја са сваког од одвојених делова и типова површина, количина (тренутног протока) и континуално квалитета или повремено са узоркивачима. На сливу у Београду су постављени и сепаратор уља и инфилтрациони базен, са мониторингом профила влажности у земљишту испод базена, у више слојева и по простору, до дубине од 1,5 m. У склопу експерименталних полигона је и метео станица.
У пројекту је развијен модел отицања са урбаних површина 3DNet/SewNet. На основу детаљних истраживања формирања загађења на сливу у сушном периоду, направљен је и калибрисан „build-up“ модел а спирање је моделирано семидистрибуираним физички базираним моделом. Такође, направљен је и калибрисан модел инфилтрационог базена, уз тестирање осетљивости на параметре система. Дисеминација резултата је остварена кроз организацију међународне конференције Urban Drainage Modelling 2012 (преко 200 учесника) и организацију низа радионица са учешћем међународних партнера на пројекту.

The 9th International Joint IWA/IAHR Conference on URBAN DRAINAGE MODELLING


Modelling of Urban Runoff Pollution Emmission