GRF GRF GRF
Наука АКТИВНИ НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ

Концепт „нула отпада“ за смањење ризика од плувијалних поплава у урбаним срединама

Статус: Активан
Програм: Фонд за науку Републике Србије ИДЕЈЕ
Представници Грађевинског факултета: в.проф.др Владана Рајаковић-Огњановић, руководилац
доц.др Бранислава Лекић
в.проф.др Зорана Науновић
доц.др Бранислав Бабић
асист. Огњен Говедарица
в.проф.др Димитрије Закић
доц.др Александар Радевић
в.проф.др Александар Савић
асист. Марина Ашкрабић
Почетак пројекта: јануар 2022.
Трајање пројекта: 4 године
Носилац пројекта Грађевински факултет Универзитет у Београду

Опис пројекта

Урбани развој подразумева повећање водонепропусних површина, а самим тим и смањење инфилтрације падавина и повећање површинског отицаја. Конвенционално, до данас, насеља у Србији сакупљају атмосферске воде и постоје ретензије атмосферских вода. У комбинацији са ефектима климатских промена и све већом појавом јаких кишних падавина, оваква решења резултирају плувијалним поплавама у многим градовима у Србији готово сваке године. Ограничења постојећих канализационих система условила су потребу и интересовање за „зеленом инфраструктуром“ која може ублажити ефекте урбаних поплава. Поплочавањем урбаних површина галантеријом од полупропусних материјала (ПеПав) постиже се смањење површинског отицаја и ефекат урбане хидрологије своди се на ниво пре урбанизације. Паметна решења одрживих система урбаног одводњавања смањују количину кишног отицаја и истовремено побољшавају квалитет атмосферских вода.
Отпад и рециклирани материјали однедавно се користе за производњу галантерије за поплочавање. Овај пројекат је фокусиран на:
а) валоризацију отпадних и рециклираних материјала (челична/бакарна шљака, рециклирани бетон, опасни индустријски отпад, отпадни муљ са постројења за пречишћавање вода и отпадних вода, стакло катодних цеви, летећи пепео из термоелектрана) који би могли бити погодни за производњу ПеПав, применом савремене науке о структури материјала,а на бази принципа циркуларне економије и заштите животне средине;
б) развој прототипа ПеПав, прилагођен за побољшање хидролошких перформанси као и ефекте пречишћавања површинског отицаја,
ц) идентификовање спорних питања који стварају јаз између науке, индустријске производње и праксе поплочавања урбаних површина галантеријом од отпадних материјала као и формулисање стратегија за превазилажење ових спорова;
д) анализу тржишта за пуну имплементацију ПеПав у грађевинској индустрији у Србији и креирање плана/стратегије интересних група из индустријског сектора;
е) базу података за доносиоце одлука за јачање смерница и регулативе у вези са применом зелене инфраструктуре за смањење ризика од урбаних плувијалних поплава, са свим релевантним питањима и проблемима (научним, техничким, еколошким, тржишним, образовним, психолошким).