Nazad na:

 

- Institut za

Hidrotehniku i Vodno-Ekološko Inženjerstvo

 

- Građevinski fakultet u Beogradu

 

 

NASTAVNI PROGRAM

Zvanična forma >>>

Nezvaničan prikaz predmeta (rad studenata, dec. 2005) >>>

PROŠIRENA VERZIJA TEKSTA:

Predmet: Merenja u hidrotehnici

Odsek: Hidrotehnički

Semestar: Osmi

Fond časova: 30+30 (2+2 nedeljno)

Uslovni ispiti: Fizika, Hidraulika I i II, Hidrologija

Program predavanja:

1.    Uvod: Mesto i uloga merenja, oblasti primene, realizatori (2 časa)

 

2.    Analiza grešaka: Greške i neodređenost, procena neodređenosti, propagacija neodređenosti, statistička analiza slučajnih neodređenosti, raspodela slučajnih grešaka (2 časa)

 

3.    Osnovne karakteristike fizičkih veličina: Klasifikacija podataka dobijenih merenjem, determinističke veličine, stohastičke veličine, zbirne osobine slučajnih veličina (2 časa)

 

4.    Dinamičke karakteristike fizičkih sistema: Osnovni pojmovi, linearni sistemi sa konstantnim parametrima, osnovne dinamičke karakteristike, analiza dinamičkih karakteristika (3 časa)

 

5.    Merni pretvarači hidrotehničkih veličina: Vrste pretvarača i podela, principi konverzije, merni most, klasa tačnosti. Senzori za pritisak i razliku pritiska, dubinu, brzinu, protok, parametre kvaliteta, položaj (8 časova)

 

6.    Merenja u sistemima pod pritiskom: Specifičnosti, analiza greški merenja (1 čas)

 

7.    Merenja u sistemima sa slobodnom površinom: Specifičnosti, merenje protoka prelivima, suženjima, analiza greški merenja (3 časa)

 

8.    Dijagnostička merenja: Komponente, vrste dijagnostičkih merenja, organizacija (1 čas)

 

9.    Hidrometereološka merenja: Specifičnosti, organizacija rada, čuvanje podataka, primarna obrada, godišnjaci, obrada po zahtevu (1 čas)

 

10.                  Daljinska detekcija za potrebe hidrotehnike: Osnovni pojmovi, upotrebljivost, analiza greški (1 čas)

 

11.                  Sistemi za akviziciju podataka i baze podataka: O akvizcionim sistemima, telemetrija, baze podataka, pretraživanje podataka (4 časa)

 

12.                  Upravljanje hidrotehničkim objektima: Osnovni pojmovi, o upravljivosti sistemom, PID kontroleri i regulacija (2 časa)