Књигу можете преузети у целости путем линка:
Монографија 1948-1978
За лакшу навигацију отворити bookmarks bar у PDF читачу.
Поглавља и подпоглавља
(у pdf-у отворити bookmarks за навигацију)
Поднаслови и опис
Насловна страна Impresum, Редакциони одбор, Аутори текстова, Преводи резимеа
Предговор  
Свечана академија Орден заслуга за народ са златном звездом, Златне дипломе, Плакете радним организацијама, Награде најбољим студентима, Поздравни говори, Изложба, Одликовања наставника
Садржај  
1 Развој, место и улога грађевинарства у изградњи социјалистичке југославије
1.1 Грађевинарство између два рата  
1.2 Грађевинарство у новим условима изградње социјалистичке привреде и нових друштвених односа Обнова и почетак планске изградње, Увођење радничког самоуправљања и осамостаљивање предузећа, Грађевинарство после привредне реформе, Извршење грађевинских радова по текућим ценама, Опремање грађевинарства, Пословна сарадња, Успешне реализације
1.3 Наше грађевинарство на иностраном тржишту  
1.4 Сарадња Факултета и научноистраживачких организација са грађевинском привредом  
1.5 Закон о удруженом раду и грађевинарство  
2 Од прве инжењерске школе до грађевинског одсека техничког факултета у Београду
2.1 Увод  
2.2 Инжењерска школа од 1846. до 1849.године  
2.3 Грађевинска техника на Великој школи (1863-1905) Период од 1880-1904. године
2.4 Грађевинска техника на Техничком факултету Универзитета у Београду  
2.5 Технкички факултет - Грађевински одсек (1918-1941) Наставници и предмети
3 Тридесет година грађевинског факултета у Београду (1948-1978)
3.1 Грађевински одсек Техничког факултета  
3.2 Претварање Грађевинског одсека Техничког факултета у Грађевински факултет  
3.3 Карактеристични периоди развоја наставе Наставни планови и усмерења за различите периоде: Од 1948/49 године (5-годишње студије), Од 1952/53 године (5-годишње студије), Од 1956/57 године (5-годишње студије), Од 1958/59 године (4-годишње студије), Од 1960/61 године (4-годишње студије), Од 1966/67 године (5-годишње студије), Од 1966/67 године, иновирани план наставе (5-годишње студије), Од 1973/74 године (5-годишње студије), Од 1976/77 године (5-годишње студије)
3.4 Реформа наставе у току 1976/77 школске године Наставни план за I и II годину, Наставни план за III, IV и V годину одсека за хидротехнику, Одсека за путеве и железнице, Одсека за конструкције - смер Б (бетонске конструкције), смер М (металне конструкције) и смер Х (хидротехничке конструкције), Преглед бројног стања редовних студената, Преглед бројног стања ванредних студената
3.5 Настава за ванредне студенте и настава у центрима Ванредно студирање, Центри за ванредно студирање на подручју Новосадског универзитета, Центар за ванредно студирање у Титограду
3.6 Последипломска настава Уводне напомене, Наставни планови и програми, Анализа броја уписаних кандидата, Анализа успеха на последипломским студијама, Финансирање последипломских студија
3.7 Помоћ у формирању других факултета Грађевински одсек Техничког факултета у Нишу, Грађевински одсек Техничког факултета у Приштини, Наставни центар у Новом Саду, Факултет техничких наука у Новом Саду Грађевински одсек, Грађевински факултет у Суботици, Саобраћајни факултет у Београду
3.8 Развој самоуправних односа на Факултету Увод, Нека основна обележја управљања Грађевинским факултетом до 1951. године, Рад управе Грађевинског факултета у периоду од 1951. до 1961. године као органа колективног самоуправљања уз учешће успостављеног и органа друштвеног управљања факултетом, Рад управе Грађевинског факултета у периоду од 1961. до 1971. године, Рад органа управљања Грађевинским факултетом, од 1971. године
3.9 Стручно усавршавање дипломираних инжињера Самоуправна структура факултета
3.10 Самоуправна трансформација Факултета у 1978. години  
3.11 Учешће студената у самоуправљању  
3.12 Развој материјалне базе Школе  
3.13 Научноистраживачки рад и сарадња са привредом Опште напомене, Значајни научни доприноси, Значајна привредна остварења
4 Развој појединих јединица факултета
4.1 Институт за материјале и конструкције Бетонске конструкције, Метални мостови и конструкције, Миленко Н. Турудић, Петар Р. Мицић, Камене и дрвене конструкције, Фундирање, Зградарство, Техничко цртање, Испитивање конструкција, Грађевински материјали, Хидротехничке конструкције
4.2 Завод за саобраћајнице и геотехнику Период до 1918. године, Период између два рата, Послератни период, Оснивање и рад лабораторије за механику тла, Оснивање и рад лабораторије за путеве, Наставно и помоћно наставно особље, Уџбеници и скрипта, Реформа наставе
4.3 Институт за хидротехнику Хидротехника у високошколској настави Србије пре оснивања Грађевинског факултета, Хидротехника на Грађевинском факултету, Завршна реч, Уџбеничка литература из хидротехнике од оснивања Грађевинског факултета
4.4 Завод за техничку механику и теорију конструкција Предратни период, Послератни развој теорије конструкција, Хронолошки преглед кадрова и значајнијих догађаја на предметима завода за техничку механику и теорију конструкција, Публикована уџбеничка литература чланова завода
4.5 Завод за математику, физику и друштвене науке Математика, Физика, Нацртна геометрија, Друштвене науке, Основи опште народне одбране СФРЈ, Страни језици, Опште образовање
4.6 Инжењерско рачунски центар Оснивање центра, Организација грађевинских радова
4.7 Институт за геодезију Геодезија у високом школству Србије, Активности за оснивање Геодетског факултета, Последипломска настава, Институт за геодезију, Зборник радова, Универзитетски уџбеници и скрипта
4.8 Заједничке службе факултета Одсек за опште и правне послове, Одсек за студентска питања, Одсек за финансијско пословање, Одсек за материјално-техничке послове, Одсек за библиотеку и документацију
5 Из напредног студентског покрета до 1945.године
5.1 Период од 1932-1939 године.  
5.2 Посебно о Грађевинском одсеку Техничког факултета  
5.3 УСГЕТ - Удружење студената Грађевинске технике  
5.4 Још о Београдском универзитету у целини  
5.5 О партијском секретару Београдског универзитета (1937-1939) Рифату Бурџовићу  
6 Осврт на рад друштвено политичких организација
7 Декани, продекани, председници савета, наставно и ненаставно особље
7.1 Декани и продекани  
7.2 Председници савета  
7.3 Наставно особље на дан 31.12.1978. године Фотографије редовних професора, ванредних професора, доцената, пензионисаних професора и преминулих наставника,  Списак наставног особља на дан 31.12.1978. године, Пензионисани наставници и сарадници (1948-1978), Преминули наставници и сарадници (1948-1978), Отишли са факултета (1948-1978)
7.4 Ненаставно особље на дан 31.12.1978. године Ненаставно особље, Пензионисани радници (1948-1978), Преминули радници (1948-1978)
8 Друштвена признања Божановић др Александар, Божовић Новица, Борели др Младен, Бркић Велибор, Брчић др Влатко, Верчон Милан, Гагић др Љубица, Бурић др Милан, Ивковић др Милорад, Јањић др Саво, Јовановић др Славољуб, Јовичић Живан, Катанић Јован, Лажетић Мирко, Миловановић Душан, Михаиловић др Крунислав, Пешић Бранко, Радаковић Војислав, Радосављевић др Живорад, Стаменковић Милислав, Стипанић др Ернест, Стојадиновић др Радослав, Трбојевић др Богдан, Хајдин др Георгије, Хајдин др Никола, Чинкловић др Никола
9 Дипломирани инжењери
9.1 На Грађевинском одсеку Техничког факултета (1919-1947) Имена дипломираних инжењера на грађевинском одсеку (1919-1947), Број инжењера по годинама (дијаграм)
9.2 На Грађевинском факултету (1948-1978) Имена дипломираних инжењера на грађевинском факултету (1948-1978), Број инжењера по годинама (дијаграм)
10 Магистрирали на Грађевинском факултету Имена магистара наука (по годинама), Специјалистички радови (по годинама)
11 Докторирали на Грађевинском факултету
11.1 Доктори наука (по годинама) Имена доктора наука (по годинама)
11.2 Почасни доктори наука Кирило Савић, Ђорђе Лазаревић, Миодраг Милосављевић и Мијат Тројановић
12 Грађевински инжењери чланови академије Редовни чланови: Радивоје Кашанин, Ђорђе лазаревић, Миодраг Милосављевић, Миодраг Томић, Бранко Жежељ, Никола Хајдин и Милан Ђурић; Дописни чланови: Војислав Авакумовић, Владимир Богунович и Ернест Стипанић; Преминули редовни чланови: Гавриловић Богдан, Карамата Јован, Клерић Љубомир, Луковић Милан, Нешић Димитрије, Пећинар Миладин, Хлитчијев Јаков и Крстић Милан; Преминули дописни чланови: Арновљевић Иван и Савић Кирило
Summary
Resume
Zusammenfassung
Резюме